Hur kan situationen för havet förbättras?

Senast ändrad: 25 april 2017
Hav_aland- JohanSamuelsson.jpg

Havsmiljön har stått i fokus på senare år både nationellt och internationellt, och det är viktigt att det påbörjade arbetet fortsätter. Sverige har en aktionsplan för havsmiljön och riktade miljömål.

Genom internationella åtaganden pågår även arbete med implementering av EU:s art- och habitatdirektiv, ramdirektivet för vatten och EU:s marina direktiv samt arbete i konventionerna för skyddet av Östersjön (HELCOM) respektive Nordostatlanten (OSPAR). Sedan den 1 juli 2011 är det Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, som ansvarar för att genomföra en sammanhållen svensk politik för våra hav och vatten. HaV har tagit över många av Fiskeriverkets tidigare ansvarsområden, samt största delen av ansvaret för havs- och sötvattenfrågor från Naturvårdsverket.

De största utmaningarna nu, både nationellt och internationellt, är att fortsätta få ner halterna av näring och att integrera fisket i förvaltningen. Vi behöver fler skyddade områden i havet, endast ca 5 % av Sveriges havsområde är skyddat jämfört med ca 13 % på land. De skyddade områdena behöver även förvaltning i form av t.ex. fiskerestriktioner och skydd mot exploatering i form av exempelvis byggnationer.

Kunskapen om livsmiljöerna och arterna i havet är betydligt sämre än vår kunskap om landmiljöerna. Vi behöver därför ett fortsatt kunskapslyft och agerande efter försiktighetsprincipen eftersom kunskapen är otillräcklig.

Vad gör ArtDatabanken för naturtyperna i havet?

Vår uppgift är att vara en kunskapsbank för tillståndet i havet och våra arter där. Denna kunskap tillgängliggör vi för allmänheten, markägare och beslutsfattare. För de områden som skyddas i havet finns vi som stöd vid utarbetning av bl.a. bevarandeplaner och uppföljning i skyddade områden. Vi deltar också i att genomföra en utökad miljöövervakning för att följa tillståndet i havet. Miljöövervakningen ska ligga till grund för bland annat 2013 års rapportering till EU över tillståndet för arter och naturtyper (art- och habitatdirektivet) och vara underlag till miljömålsutvärderingen m.m. Inom EU pågår många internationella samarbeten mellan de länder som delar havsområdena. ArtDatabanken medverkar i flera av dessa. Vi deltar också i HELCOMs arbete med rödlistning av arter och naturtyper i Östersjön.


Kontaktinformation

Anna Westling, Naturtypsansvarig hav och marina miljöer
ArtDatabanken, SLU
anna.westling@slu.se, 018-672227

Christina Halling, Naturtypsansvarig hav och marina miljöer
ArtDatabanken, SLU
, 018-671210

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se