Marina evertebrater

Senast ändrad: 25 april 2018
Hårdbottenmiljö. Foto: Klas Malmberg ingress

Evertebrater (ryggradslösa djur) är inte en homogen grupp av djur, utan ett samlingsnamn för alla djurgrupper som inte är vertebrater (ryggradsdjur). Av alla djurarter är cirka 97 procent evertebrater. Många av dessa är marina och några grupper finns enbart i havet t.ex.: tagghudingar, armfotingar och koralldjur.

Många marina arter har mycket specifika krav på sin livsmiljö när det gäller t.ex. salthalt, temperatur, vattenkvalitet, djup och bottensubstrat. I Sverige finns en rad skiftande havsmiljöer, från helt marin miljö i Skagerrak till nästan sötvattenslik i Bottenviken. Många arter lever på eller är nergrävda i mjuka ler-, sand- eller grusbottnar, medan andra är fästa till hårda stenar och klippor. Ytterligare andra arter lever hela sina liv fritt i vattenmassan.

Hittills har följande djurgrupper bedömts inom rödlistningsarbetet:

  • tagghudingar (sjöborrar, sjögurkor, sjöstjärnor, ormstjärnor och liljestjärnor)
  • armfotingar
  • koralldjur
  • manteldjur
  • kräftdjur (tiofotade kräftdjur och rankfotingar)
  • havsborstmaskar
  • blötdjur (musslor, gälmaskmollusker, bläckfiskar, snäckor, ledsnäckor, tandsnäckor, rovmaskmollusker)

Vi vet mindre om livsmiljöerna i havet än om miljöerna på land, och många marina artgrupper kan överhuvudtaget inte bedömas utifrån rödlistningskriterierna pga. att kunskapsläget inte är tillräckligt. Inte ens i de grupper som vi har arbetat med har samtliga arter kunnat bedömas, för att vi vet för lite om deras förekomst i svenska vatten och hur de lever. Men kunskapsläget ökar hela tiden ooch inför varje ny rödlista behandlas och rödlistebedöms fler och fler arter och grupper.

Till Rödlistan 2015 bedömdes 611 marina ryggradslösa djur och av dessa rödlistades 226 arter enligt rödlistekriterierna. För drygt hälften av de rödlistade arterna fanns det för lite kunskap för att man skulle kunna placera dem i en speciell hotkategori, utan de blev klassade i kategorin ”Kunskapsbrist”, DD.


Bratten på 300 m djup. På bilden finns hornkorallen sjöris Paramuricea placomus, ett par medusahuvuden (ormstjärnorna Gorgonocephalus caputmedusae), svampdjuren Phakellia ventilabrum nere till vänster och Mycale lingua uppe till höger, en djuphavssjöborre Gracilechinus elegans och rödvita karamellräkor Atlantopandalus propinqvus. Foto: Tomas Lundälv


Kontaktinformation

Kersin Mo, marina evertebrater
ArtDatabanken, SLU
kerstin.mo@slu.se018-672652, 073-0828526

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se