SLU-nyhet

10,5 miljoner till forskning av dåligt kända organismgrupper

Publicerad: 07 februari 2018

Det finns fortfarande många okända och dåligt kända arter i Sverige. ArtDatabanken SLU har därför beslutat att inom Svenska artprojektet fördela 10 550 000 kronor under åren 2018-2020 till fyra projekt för taxonomisk forskning och inventering av dåligt kända arter och organismgrupper.

Kunskapen som tas fram inom de fyra projekt för taxonomisk forskning och inventering som nu beviljas stöd är viktig som underlag för annan forskning, miljöövervakning och naturvård. De ekosystemtjänster som arterna utför åt oss innebär att artforskningen är av nyckelbetydelse för vår framtid. De projekt som får stöd ska forska om arter inom marina ryggradslösa djur, insekter och svampar.

 

Sökande     Ändamål     Förvaltande organ
Oleksandr Holovachov       Rundmaskar      Naturhistoriska riksmuseet
Mathias Jaschhof     Gallmyggor     Station Linné
Andreas Taeger     Växtsteklar     Senckenberg DEI
Sanja Tibell     Svampar     Uppsala universitet

 

Svenska artprojektet är den enda forskningsfinansiär i landet som uttalat stöder artforskning (s.k. taxonomisk forskning) inom dåligt kända organismgrupper.

Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté har granskat och rangordnat de 16 inkomna ansökningarna enligt huvudkriterierna vetenskaplig kvalité, relevans för Svenska artprojektet och genomförbarhet, samt föreslagit medelstilldelning. Beslutet fattades därefter av ArtDatabankens chef, Lena Sundin Rådström. 

Svenska artprojektets forskningsstöd inrättades 2002. Tack vare stödet har hittills mer än 3 000 nya arter för landet upptäckts, varav ungefär en tredjedel, 1 000 arter, är helt nya för vetenskapen. Forskningsstödet är en nationell satsning för att fylla de stora kunskapsluckor som fortfarande finns om den biologiska mångfalden.

För mer upplysningar om beslutet, kontakta forskningssekreterare Rikard Sundin.
Tel: 018 67 25 74, Mobil: 070 580 25 74


Kontaktinformation