Forskningsprojekt inom Svenska artprojektet

Senast ändrad: 22 augusti 2019

Sedan starten 2002 har Svenska artprojektet beviljat ekonomiskt stöd till mer än 100 taxonomiska forsknings- och inventeringsprojekt.

Svenska artprojektet stödjer forskning och inventering

Svenska artprojektet stödjer på olika sätt inventeringsarbete av dåligt kända organismgrupper och/eller i dåligt kända miljöer för att dokumentera den svenska floran och faunan. Projekten drivs av forskare på landets universitet eller naturhistoriska museer. De två största inventeringarna med finansiering från Svenska artprojektet är Svenska artprojektets marina inventering och Svenska malaisefälleprojektet. Den forskning och de inventeringar som Svenska artprojektet bidragit till har hittills lett till att cirka 3 000 arter nya för landet har upptäckts, varav cirka 1 000 arter är helt nya för vetenskapen. 

Marin inventering

Svenska artprojektet har genomfört en marin inventering av bottenfaunan längs Sveriges västkust.

Malaisefälleinventeringen

Svenska artprojektet gav Naturhistoriska riksmuseet i uppdrag att inventera svenska insekter, speciellt steklar och tvåvingar. Omkring 80 miljoner insekter har samlats in. Materialet bearbetas nu vid Station Linné, Öland. 

Tusentals nya arter upptäckta

Många nya arter återstår fortfarande att upptäcka, och arbetet med att formellt beskriva alla de för vetenskapen nya arterna pågår för fullt. Forskningsresultaten publiceras i vetenskapliga tidskrifter, oftast på engelska. Delar av de nya forskningsrönen har arbetats in i Nationalnyckeln till Sveriges Flora och fauna. Inventeringsfynden läggs in i Artportalen eller de naturhistoriska museernas offentliga databaser.