Floraväktarna

Senast ändrad: 29 juni 2017
Vityxne Pseudorchis albida. Foto: Mora Aronsson

För att kunna bevara hotade arter krävs kunskap om var arterna finns och om deras populationer ökar eller minskar. Floraväktarna är ett nätverk av naturintresserade personer som aktivt övervakar arter och ökar kunskapen om hotade svenska kärlväxter. Under 2016 återbesöktes drygt 6 000 växtlokaler av Floraväktarna.

Floraväktarna har funnits sedan 1987. Svenska Botaniska Föreningen ansvarar för samordningen av Floraväkteriet på nationell nivå på uppdrag av ArtDatabanken. De regionala botaniska föreningarna sköter koordineringen ute i länen.

Sammanställningar av Floraväktarnas uppgifter är viktiga underlag för vilka kärlväxter som ska vara rödlistade i Sverige samt för internationell rapportering om miljötillståndet i Sverige.

Vad övervakar vi?

Merparten av de kärlväxter som klassificerats som hotade arter i Sveriges Rödlista övervakas regelbundet av Floraväktarna, liksom arter i EU:s art- och habitatdirektiv. Även en del arter som bedöms som regionalt hotade övervakas. Här finns vackra, lättidentifierade arter som alla intresserade kan känna igen, men också svåridentifierade arter för dem med flera års erfarenhet.

Vad gör en Floraväktare?

Floraväktaren följer populationstrender på en eller flera lokaler från år till år genom återkommande besök. Genom årliga rapporter om arternas tillstånd är det möjligt att följa populationsväxlingar och vid behov vidta åtgärder för att bevara en viss art och dess livsmiljö. Floraväktaren rapporterar sitt resultat till Artportalen där all data lagras och blir tillgänglig så att utvärdering och analyser kan göras.

Bli Floraväktare!

Alla som är intresserade av växter och vår natur kan bli Floraväktare och hjälpa till i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden. Visst vill du delta? Du och din medverkan är viktig för vår flora. Sveriges hotade växter behöver all den hjälp som landets Floraväktare kan ge.


Kontaktinformation

Sebastian Sundberg, kontaktperson Floraväkteri
ArtDatabanken, SLU
018-672223

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se