ArtDatabanken

Skog

Mer än halva Sveriges yta är täckt av skog. Större delen är barrskog, men i söder breder lummig lövskog ut sig. Det är i skogslandskapet som flest rödlistade arter återfinns. 

Urskog i Ångermanland. Foto: Torbjörn Östman

Olika slags skog

Skog delas oftast in efter de dominerande trädslagen. Lövskog kan t.ex. delas in i ädellövskog (t.ex. bok, ek, lind och lönn) eller triviallövskog (t.ex. björk och asp).

Mycket ofta är också markslaget intressant och skogen kan då delas in efter närings- eller kalkinnehåll, fuktighet och jordart. Exempel på sådana är sandtallskog, ängsgranskog och lövsumpskog. I några fall är pågående processer så viktiga att man identifierar särskilda typer, såsom bränd skog och svämskogar.

Har du frågor om skog kontakta Håkan Berglund.

Svenska naturtyper knutna till skog i EU:s art- och habitatdirektiv

Taiga 9010
Nordlig ädellövskog 9020
Landhöjningsskog 9030
Fjällbjörkskog 9040
Näringsrik granskog 9050
Åsbarrskog 9060
Lövsumpskog 9080
Näringsfattig bokskog 9110
Näringsrik bokskog 9130
Näringsrik ekskog 9160
Ädellövskog i branter 9180
Näringsfattig ekskog 9190
Skogsbevuxen myr 91D0
Svämlövskog 91E0
Svämädellövskog 91F0
Publicerad: 03 augusti 2017 -
Loading…