ArtDatabanken

Att arbeta med arter och artinformation

Ungefär 60 000 flercelliga arter är kända från Sverige  kunskapen varierar mycket och i flera organismgrupper finns stora kunskapsluckor. ArtDatabanken arbetar långsiktigt med att analysera, sammanställa och tillgängliggöra information om svenska arter.

Islandsmussla Arctica islandica. Illustration: Helena Samuelsson

Fakta om arter på ArtDatabanken

Utbredning - var finns arten?

Att veta hur arter är utbredda och förekommer är viktigt för att förstå och studera naturen. ArtDatabanken har Sveriges största rapportsystem för artobservationer - Artportalen. I Artportalen kan du både rapportera och söka efter artobservationer. Genom att kontakta ArtDatabanken kan du också ta del av äldre artobservationer som ännu inte förts över till Artportalen. I Analysportalen kan du söka fram fynd ur Artportalen och andra databaser, och kombinera med andra miljödata.

Ekologi - hur lever arten?

Arters ekologi beskriver hur de interagerar med varandra och sin miljö. Ekologin ger svar på frågor som t.ex.: i vilken miljö lever arten; hur fortplantar den sig? vad äter den? I Artfakta finns ekologiska fakta om enskilda arter sökbara och presenterade. Informationen är mest utförlig för rödlistade arter, men arbete pågår kontinuerligt med att fylla databasen med fakta om alla svenska arter.

Naturvård - vad hotar och påverkar arten?

För rödlistade arter finns förutom rödlistningsdokumentation även fakta om hot, påverkansfaktorer och naturvårdsåtgärder sökbara och presenterade i ArtDatabankens webbapplikation Artfakta .

Artbestämning - vilken art är det?

ArtDatabanken utvecklar verktyg - Artnyckeln - för artbestämning på webben. Vår ambition är att det ska gå att artbestämma på flera olika sätt, t.ex. med hjälp av traditionella bestämningsnycklar eller bildgallerier. För flera arter finns i Artfakta redan nu bilder, kartor och korta beskrivande texter (kännetecken) som kan vara till hjälp vid artbestämning. I bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna har flera grupper presenterats med utförliga bestämningsnycklar.

Namn och släktskap - vad heter arten?

Taxonomi och systematik handlar om att beskriva och namnge organismer, samt att utreda deras evolutionära släktskap. I den taxonomiska databasen Dyntaxa kan du ta reda på vilka arter som förekommer i Sverige, deras svenska och vetenskapliga namn och hur de är släkt med varandra. Genom att även synonyma namn finns i databasen kan du lätt hitta även arter som bytt namn. Dyntaxa ligger till grund för namnsättningen i övriga webbapplikationer, t.ex. Artportalen och Artfakta.

Loading…