ArtDatabanken

Stöd till myndigheter

ArtDatabanken ger olika typer av expertstöd till samhället genom att stödja andra myndigheters arbete med biologisk mångfald, t.ex. direkt till enskilda länsstyrelser eller på uppdrag från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Fyrtandsmossa Tetraphis pellucida. Foto: Christopher Reisborg

Miljöanalytiskt stöd

En viktig del av ArtDatabankens arbete är att genomföra olika miljöanalyser till stöd för myndigheter i deras beslutsfattande och framtidsplanering. Miljöanalyser innebär att vi genom att använda våra och andras data försöker få fram ny relevant information, och analyserna är viktiga inte minst i arbetet med att följa upp måluppfyllelsen av de nationella miljömålen. Det kan t.ex. handla om analys av data i Artportalen med hjälp av AnalysportalenSvenska LifeWatch är ett miljöanalytiskt stöd och en e-infrastruktur med flera aktörer- där ArtDatabanken är en - och som t.ex. erbjuder samlad tillgång till observationsdata från många olika databaser i Analysportalen.

Stöd till statliga verk

ArtDatabanken arbetar nära statliga mydigheter på flera sätt, bl.a. med Naturvårdsverket och Havs-och vattenmyndigheten, alltid med frågor som har biologisk mångfald i fokus. Uppdragen kan vara både små och stora, kortare och längre, t.ex. att ta fram underlag för beslut och agera datavärd för artfakta.

Stöd till att genomföra EU:s regelverk

ArtDatabanken tar fram vägledningar och ekologiska underlag för arter och naturtyper som regleras inom EU på uppdrag av t.ex. Naturvårdsverket. Vi arbetar till exempel med med den regelbundna statusrapporteringen av art- och habitatdirektivet (Artikel 17) samt fågeldirektivet (Artikel 12). Vi deltar också i flera arbetsgrupper på EU-nivå. T.ex. har vi varit engagerade i Östersjökonventionens (Helcom) arbete med att ta fram en rödlista för arter och naturtyper i Östersjön.

Stöd till länsstyrelser

ArtDatabanken stödjer länsstyrelsernas arbete med biologisk mångfald på flera olika sätt. T.ex. genom att arbeta med uppföljning av skyddade områden, bevarandeplaner för Natura 2000-områden och åtgärdsprogram. Dessutom ordnar vi - tillsammans med länsstyrelserna - seminarier om olika ämnen t.ex. naturtypsbestämning, bevarandemål och målindikatorer.

Stöd till arbetet med åtgärdsprogram

Arbetet med Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper är ett viktigt verktyg inom naturvårdsarbetet och ett sätt att försöka stoppa förlusten av biologisk mångfald i Sverige. ArtDatabanken stödjer arbetet - som i huvudsak sker på länsstyrelsenivå - på olika sätt, t.ex. med rådgivning och expertstöd. Läs mer om åtgärdsprogram här.

Svarar på remisser

ArtDatabanken svarar fortlöpande på remisser från olika myndigheter och departement. ArtDatabanken får därigenom möjlighet att lämna synpunkter på förslag som berör våra uppdrag inom biologisk mångfald. Flera av yttrandena läggs ut på denna webbplats.

Publicerad: 10 januari 2019 - Sidansvarig: johan.samuelsson@slu.se
Loading…