ArtDatabanken

Samverkan och samarbeten

ArtDatabanken samverkar och nätverkar i en mängd olika projekt inom såväl SLU som nationellt och internationellt.

Larv av vitsprötad skymningssvärmare Hyles euphorbiae. Illustration: Karl Jilg

Nationell samverkan

Vi samverkar med många olika svenska myndigheter och organisationer och givetvis även med andra institutioner och projekt inom SLU. De ideella föreningarna inom det biologiska området är viktiga dialog- och samarbetsparter, bland annat för utvecklingen av Artportalen. Vi samarbetar också för att tillgängliggöra data genom e-infrastrukturen Svenska LifeWatch.

Internationell samverkan

Effektiv naturvård förutsätter samarbete mellan länder. ArtDatabanken samverkar med de nordiska länderna och är part i European Topic Center on Biological Biodiversity, som är ett expertorgan som ger stöd till EU i arbetet med biologisk mångfald. Vi är också aktiv medlem i Internationella naturvårdsunionen, IUCN, som bl.a. ansvarar för det globala arbetet med rödlistan.

Publicerad: 15 november 2017 - Sidansvarig: anna-maria.wremp@slu.se
Loading…