ArtDatabanken

Svenska LifeWatch

LifeWatch är en nationell forskningsinfrastruktur för biodiversitetsdata. Genom LifeWatch blir data från Artportalen och en mängd andra databaser lättare tillgänglig för forskning och naturvård. Projektet samordnas av ArtDatabanken, men är ett nationellt samarbete mellan olika universitet, myndigheter och museer. 

SLW profilbild1.jpg

Svenska LifeWatch

Svenska LifeWatch är en nationell e-infrastruktur för data om biologisk mångfald. Genom ett samarbete mellan svenska universitet, myndigheter och museer, länkas information från en mängd olika databaser samman inom en gemensam infrastruktur. Vetenskapsrådet finansierar Svenska LifeWatch som ett långsiktigt åtagande och ett led i satsningen på omfattande forskningsinfrastrukturer.

logosSLW.jpg

Ett nationellt konsortium

Svenska LifeWatch utgörs av ett konsortium mellan SLU, Göteborgs universitet, SMHI och Umeå universitet. Projektet samordnas av ArtDatabanken vid SLU, med finansiering från Vetenskapsrådet.

Loading…