ArtDatabanken

ArtDatabankens forskning

ArtDatabanken utlyser forskningsmedel till taxonomisk forskning inom Svenska artprojektet, och har dessutom en egen naturvårdsinriktad forskargrupp.

Forskning vid ArtDatabanken

Forskning vid ArtDatabanken

ArtDatabanken arbetar generellt för att integrera forskning och miljöanalys inom alla uppdrag och myndighetsstöd. Inom ramen för Svenska Artprojektet utlyses dessutom årligen medel till taxonomisk forskning och inventeringar.

ArtDatabanken har en växande forskargrupp som bl.a. använder data från Artportalen för att studera aktuella naturvårdsfrågor. Den egna naturvårdsinriktade forskningen bedrivs huvudsakligen inom tre ämnesområden:

  • Modellering av och framskrivning av ekosystemtjänster och skogslevande arters utbredning och dynamik i förhållande till olika miljöförhållanden, markanvändning och klimat
  • Rumslig naturvårdsplanering
  • Medborgarforskning – undersöka om allmänhetens inrapporteringar i t.ex. Artportalen kan användas och uttnyttjas inom forskning och miljöanalys (citizen science)

ArtDatabankens egna databaser, med information om såväl arters förekomst som ekologiska egenskaper, används av forskningsprojekten. Även data från inventeringar och nationell miljöövervakning, t.ex. från riksskogstaxeringen utnyttjas av ArtDatabankens forskare. Ett viktigt stöd för bl.a. naturvårdsinriktad forskning är forskningsinfrastrukturen svenska LifeWatch.

Svenska LifeWatch

LifeWatch - en forskningsinfrastruktur för biodiversitetsdata

Svenska LifeWatch är en e-infrastruktur för data om biologisk mångfald. Infrastrukturen gör data från ett femtontal olika databaser, däribland Artportalen, tillgängliga och sökbara via en gemensam portal, Analysportalen. LifeWatch tillhandahåller också en rad webbtjänster för åtkomst till och analys av data. Svenska LifeWatch samordnas av ArtDatabanken och finansieras av Vetenskapsrådet som ett led i satsningen på omfattande forskningsinfrastrukturer.

Svenska LifeWatch

Analysportalen

Gör avancerade analyser genom att samsöka alla de databaser om biologisk mångfald som ingår i Svenska Lifewatch. Du kan filtrera, visualisera och analysera data i diagram kartor och tabeller. Du kan också kombinera urvalda data med olika slags miljö- eller omvärldsdata. Eller ladda hem uppgifterna för fortsatta analyser i andra program. Välkommen att ta del av över 65 miljoner artobservationer!

Publicerad: 02 november 2017 - Sidansvarig: ArtDatabankens forskning
Loading…