Stöd till biologiska samlingar

Senast ändrad: 08 mars 2019

Svenska artprojektet ger ekonomiskt stöd till biologiska samlingar, till exempel för digitalisering av information om organismer som finns samlade i svenska naturhistoriska museer.

Den svenska naturvården och förvaltningen av biologisk mångfald är i stort behov av information om arters aktuella och historiska förekomst. Ett viktigt syfte med Svenska artprojektet är att göra sådana data lätt tillgängliga. Museistödet används till stor del för att digitalisera information om biologiska samlingar, så att information om var arter hittats blir tillgänglig i databaser. Genom koordinatsättning av fyndplatserna blir informationen mer lättanvänd i samhällsplaneringen.

Om biologiska samlingar

På Sveriges naturhistoriska museer finns stora samlingar av växter, svampar och djur. Samlingarna är viktiga för kartläggningen av svenska arter, och därför utlyser Svenska artprojektet regelbundet medel till stöd för vård och tillgängliggörande av samlingar.

Det finns ett trettiotal naturhistoriska museer i Sverige. Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm är tillsammans med museerna i Göteborg, Lund och Uppsala de största och har samlingar som tillhör de främsta i världen.

Rika kunskapskällor

Samlingarna, som byggts upp sedan Linnés dagar, utgör en viktig kunskapskälla för forskning, undervisning och bevarande av Sveriges biologiska mångfald. Här finns dessutom ovärderligt material från många andra delar av världen, vilket flitigt används av internationella forskare.

En viktig del av samlingarna utgörs av typexemplar, dvs. exemplar som används som referens när en art beskrivs. Dessa är oumbärliga när man ska reda ut vilket vetenskapligt namn som ska användas för en viss art. Tack vare Sveriges långa historia inom biologisk forskning har de svenska museerna gott om typexemplar.

 

Aktuell utlysning