Försöksdjursnämnden

Senast ändrad: 26 september 2019

Försöksdjursnämnden (FDN) är SLU:s djurskyddsorgan och arbetar för att stärka djurskyddet för djur som används inom forskning och undervisning på SLU.

Försöksdjursnämnden på SLU bildades 2014, enligt Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur SJVFS 2019:9; Saknr L 150 (Länk). I lagtexten talas om djurskyddsorgan, men vi har valt att kalla det Försöksdjursnämnd på vårt universitet. Nämnden ska stärka djurskyddet på SLU.

Försöksdjursnämnden arbetar bland annat med nedanstående uppgifter. Tveka inte att kontakta nämnden om du har frågor eller funderingar.

Checklistor

Som hjälp i planeringen av djurförsök och inför externa djurskyddskontroller finns följande checklistor:

Checklista vilda djur

Checklista övriga djur

Besök i verksamheten

Försöksdjursnämnden får ibland förfrågningar om att besöka verksamheter för att hjälpa till med internkontrollen eller presentera sig och sin verksamhet. Kontakta oss om du vill att vi gör ett besök i din verksamhet.  

Etisk prövning utomlands

Sveriges regionala djursförsöksetiska nämnder behandlar inte ansökningar av försök som ska utföras utomlands. Vid djurförsök som utförs av SLU-forskare i länder där ingen möjlighet till djurförsöksetisk prövning finns kan FDN erbjuda en granskning av försöksplanen.

Blankett för etisk prövning av djurförsök utomlands.

Ändring av etiskt tillstånd

Ibland kan behovet av att ändra ett befintligt djurförsöksetiskt tillstånd uppstå. Ifall ändringen innebär ett ökat lidande för djuren (t ex extra blodprov eller längre tid i en fälla) måste ändringsansökningen skickas till den regionala djurförsöksetiska nämnden via jordbruksverkets e-tjänst.

Under förutsättning att ändringen inte riskerar att inverka negativt på försöksdjurens välfärd, kan försöksdjursnämnden som är SLU:s djurskyddsorgan behandla ändringsansökningen.

Blankett för att ansöka om ändring av ett befintligt etiskt tillstånd till försöksdjursnämnden.

Granska SOP:ar och andra dokument

Bland FDN:s åligganden ingår att  granska interna och operativa rutiner i samband med övervakning, rapportering och uppföljning i anslutning till välfärden för de djur som förvaras eller används på universitetet. Om ni vill att FDN granskar era SOP:ar och andra dokument som rör djuranvändningen i forskning och undervisning, så kontakta oss.

3R

Planering och genomförande av djurförsök ska följa 3R-principen

(Reduce, Refine, Replace). Detta innebär att

• så få djur som möjligt, som ändå ger ett statistiskt säkerställt resultat ska användas (Reduce),

• inhysning och skötsel för djuren som ingår i verksamheten ska kontinuerligt förbättras samt att de försöksmetoder som används ska minimera stress och smärta (Refine),

• följa utvecklingen av nya metoder som kan ersätta användningen av levande djur i forskningen och använda dessa när så är möjligt (Replace).

Här är några länkar där du kan hitta nyttig information när du ska planera ditt nästa försök:

NC3Rs - the British 3R centre /ARRIVE guidelines

Norecopa - PREPARE guidelines

Utplacering av försöksdjur i hem

Ibland händer det att SLU får förfrågningar från privatpersoner som önskar överta djur som använts till forskning/undervisning. I undantagsfall kan det bli aktuellt att utplacera SLU-ägda djur till privata hem. I dessa fall skall nedanstående policy följas.

Policy om utplacering av försöksdjur i hem.

Ledamöter i Försöksdjursnämnden

 

Katarina Cvek     koordinator för försöksdjursfrågor, ordförande
Åsa Eriksson försökstekniker, VH-fakulteten
Jenny Hedenby klinikchef, UDS
Anders Herlin univ.lektor, LTV-fakulteten
Lena Lidfors prof., VH-fakulteten
Jonas Malmsten post doc, S-fakulteten
Erik Petersson prof., NJ-fakulteten, vice ordförande
Studentrepresentant Husdjursrådet
Kristina Julin sekreterare, planeringsavdelningen
   
Anders Alanärä

prof., S-fak. suppleant för Jonas Malmsten

Petter Kjellander prof., NJ-fak, suppleant för Erik Petersson
Branislav Lakic klinikveterinär, UDS, suppleant för Jenny Hedenby
Marcin Surminski stallförman, VH-fakulteten, suppleant för Åsa Eriksson
Julia Österberg samordnare, VH-fak, suppleant för Lena Lidfors

Protokoll från FDN:s möten