Miljöcertifieringar inom SLU

Senast ändrad: 16 april 2019
ISO 14001 Stående Sv.png

Sveriges lantbruksuniversitet ska enligt förordningen om miljöledning i statliga myndigheter (SFS 2009:907) arbeta enligt ett fastställt miljöledningssystem. Totalt finns elva certifikat inom SLU.

SLU:s rektor har beslutat att hela universitet ska vara miljöcertifierat enligt ISO 14001, vilket vi är sedan juli 2016. Totalt finns det elva certifikat inom SLU, av vilka ett även inkluderar kvalitetsstandarden ISO 9001. Vid certifiering erhålls ett certifikat som bland annat beskriver vilken del av verksamheten som är certifierad och certifikatets giltighetstid. Inom varje certifierad verksamhet finns en eller flera miljösamordnare. Det finns även kvalitetssamordnare där ISO 9001 är aktuellt.

Läs mer om miljöledningssystem.

Miljösamordnarens roll finns beskriven på medarbetarwebben.

 

SLU:s elva miljöcertifikat

Nedan listas SLU:s elva certifikat, som tillsammans omfattar samtliga verksamheter inom SLU. Klicka på respektive verksamhet för att komma till deras egna hemsidor.

Miljösamordnarträff 2013
Miljösamordnarträff 2013.

Miljöstandarden ISO 14001

SLU prenumererar på ett antal standarder, bland annat standarderna som berör miljö- och kvalitetscertifiering, ISO 14001 respektive ISO 9001. Standarderna finns tillgängliga via SIS:s så kallade e-nav (https://enav.sis.se/sv/). Det är en fleranvändarlicens som medger SLU att under avtalstiden både skriva ut standarder och spara dem elektroniskt. Alla SLU-anställda har möjlighet att själva hämta dessa elektroniskt via sitt AD–konto.

  • SS-EN ISO 14001:2015 Miljöledningssystem - Krav och vägledning
  • SS-EN ISO 14004:2010 Miljöledningssystem - Allmän vägledning för principer, system och stödjande metoder
  • SS-EN ISO 9001:2015 Ledningssystem för kvalitet - Krav

I samband med övergången till reviderade standarden ISO 14001:2015 hölls en föreläsning som hittas här länk till utbildning/workshop reviderad standard ISO 14001.

Ladda ner logotyp för ISO 14001

Behöver du använda och ladda ner miljömärkningen ISO 14001 som logga eller läsa mer om informationen kring hur du använder loggan i presentationsmaterial för SLU, kan du se mer via dessa länkar:

 

Interna miljö- och kvalitetsrevisioner

Internrevision genomförs årligen för att bekräfta att verksamheten lever upp till standardens krav samt om ledningen för certifikatet har uttryckt särskilda önskemål om inriktning på revisionen. Intern miljö- eller kvalitetsrevision innebär att stickprov görs mot samtliga delkrav i standarden ISO 14001/9001. Stickprov görs också mot de rutiner som SLU tagit fram. Revisionerna ska utföras av godkända miljö-/kvalitetsrevisorer inom den egna verksamheten eller av en miljö- eller kvalitetsrevisor som anlitas. 

Mer information om interna miljö- och kvalitetsrevisioner finns i dokumentet "Intern miljö- och/eller kvalitetsrevision vid SLU" (SLU-127).

Revisionsplan för SLU Internrevision på SLU planeras från 2015 i treårscykler. Planeringen finns i Excel-arket SLU-68.

Kontaktperson för frågor gällande interna miljö- och kvalitetsrevisioner är Mats Svensson.

PRME-certifiering inom ämnet företagsekonomi

PRME (Principles for Responsible Management Education) är ett initiativ inom FN för att skapa en plattform för utbildning av framtida företagsledare som kan och vill arbeta med hållbar utveckling. På SLU sker detta i program och kurser inom ämnet företagsekonomi. I mars 2017 lämnades en ansökan från SLU in om PRME-certifiering. 

Läs mer om PRME-certifieringen här.

Sidansvarig: miljo@slu.se