För dig som är doktorand eller handledare

Senast ändrad: 18 juli 2019
handledare i skog - beskuren.jpg

Forskarutbildningsportalen - här hittar du som är doktorand, handledare eller på annat sätt arbetar med utbildning på forskarnivå länkar till information på SLU:s medarbetarwebb eller på andra webbplatser.

Generell information om SLU:s forskarutbildning finns på sidan

Utbildning på forskarnivå.

Riktlinjer, mål och blanketter

Forskarutbildningen vid SLU styrs både av nationell lagstiftning och riktlinjer som beslutas av SLU:s rektor. Här hittar du riktlinjer, examensmål och blanketter. 

Att anta en ny doktorand

Information om rektryterings- och antagningsprocessen för doktorander. Alla antagningar ska föregås av samma ansökningsprocess, oavsett om de annonseras ut eller inte. 

 

Introduktion av ny doktorand

Försörjningsformer

Doktorandanställning är den normala försörjningsformen för doktorander vid SLU.  Studiefinansiering via utbildningsbidrag eller privat förmögenhet är inte tillåten
 
Utöver doktorandanställning är följande former av studiefinansiering tillåtna:

a) Annan form av SLU anställning: accepteras endast om ett kontrakt upprättas mellan doktorand och prefekt. Kontraktet ska reglera så att tid för forskarutbildningen avsätts inom anställningen så att studierna kan slutföras inom planerad tid (HF 7 kap 36 §). 

b) Anställning hos annan arbetsgivare (företag, högskola eller annan myndighet). Om ett kontrakt upprättas mellan arbetsgivaren och prefekt kan doktorander med denna finansieringsform antas. Kontraktet ska reglera att tid för forskarutbildningen avsätts inom anställningen så att studierna kan slutföras inom planerad tid (HF 7 kap 36 §). Doktorander från internationella universitet som deltar i forskningsprojekt finansierade av SIDA ska vara anställda vid sina hemmauniversitet. Kontrakt mellan SIDA, SLU och de utländska universiteten ska reglera finansiering av doktorandernas försörjning och andra kostnader. 
 
c) Stipendier

SLU accepterar stipendieförsörjning fram till dess att det enligt den individuella studieplanen återstår en utbildningstid som motsvarar tre års utbildning på heltid till doktorsexamen. Endast vissa typer av stipendier accepteras, se SLU:s antagningsordning för mer information om detta. 

 

Studieaktivitet och nettostudietid

Generellt om studietid

En forskarutbildning som ska leda till en doktorsexamen omfattar fyra års nettostudietid vilket motsvarar 240 hp (2 år/120 hp för en licentiatutbildning). Under nettostudietiden bedriver doktoranden avhandlingsarbete, och deltar i doktorandkurser. Sådant som inte ingår i forskarutbildningen men som bedrivs parallellt med studierna ska leda till att bruttostudietiden blir längre än fyra år (dvs. att kalendertiden för utbildningen förlängs).

Utbildningen planeras av handledare och doktorand tillsammans och med hjälp av den individuella studieplanen (ISP). Planeringen anpassas till avhandlingsprojektets förutsättningar och doktorandens individuella kunskap och kompetens, så att doktoranden ska kunna nå utbildningens examensmål inom ramen för forskarutbildningens tidsramar. Som ansvarig för forskarutbildningen är det prefektens uppdrag att säkra att ISP, med hjälp av en rimlig tidsplan, korrekt beskriver handledarens och doktorandens åtaganden, och att de kan fullföljas inom institutionens förutsättningar. Om så är fallet godkänner prefekten ISP.

SLU:s doktorander har en försörjning under utbildningen. En majoritet är försörjda via en anställning som doktorand. Anställningen innebär en stabil social och finansiell situation under utbildningen. Övriga har andra typer av anställningar på SLU eller hos en partnerorganisation, eller stipendieförsörjning. En försörjning via anställning innebär dock inte alltid en jämn studietakt. Forskarutbildningen är en individuell utbildning. För vissa doktorander kan det gå lite fortare och för andra kan det krävas lite mer tid för att nå målet. Precis som på andra utbildningsnivåer är det resultatet och inte arbetsinsatsen som räknas.

SLU ska en gång per termin rapportera studieaktivitet och försörjningsform för alla antagna doktorander, dvs. oavsett försörjningsform (anställd, stipendiat etc.) i den nationella utbildningsdatabasen Ladok. Det är nettostudietid som registreras och Ladok ska därför visa hur mycket av den tid som doktoranden har rätt till som har förbrukats.

Vad ingår inte i nettostudietiden?

Enligt HF 6 kap 29 § ..... "Utbildningstiden får förlängas bara om det finns särskilda skäl för det. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. Förordning (2010:1064).". Utifrån denna lagstiftning har SLU beslutat att tid som ägnas åt nedanstående aktiviteter inte ingår i nettostudietiden:

 1. 1. Kontinuerliga uppdrag på institution eller samarbetspartner etc. (exempelvis undervisning på grund och avancerad nivå) som inte enligt ISP ingår i utbildningen.
 2. Tillfälliga uppdrag på institution eller samarbetspartner etc. (exempelvis undervisning på grundnivå) som inte enligt ISP ingår i utbildningen. Uppdrag som omfattar 5 arbetsdagar eller mindre kan ingå i nettostudietiden.
 3. Doktorandrådsuppdrag
 4. Fackliga uppdrag med relevans för institutionen eller anställningen inom vilken utbildningen sker
 5. Tjänstgöring inom totalförsvaret
 6. Föräldraledighet
 7. Vård av sjukt barn (VAB)
 8. Sjukskrivning (längre än 1 vecka sammanhängande eller fler än 7 arbetsdagar under en sexmånadersperiod, förutsatt att läkarintyg uppvisas)

Rekommenderad rutin för beräkning av nettostudietid

Med hjälp av en SLU-godkänd mall registrerar doktoranden kontinuerligt typ och omfattning av aktiviteter som inte ingår i utbildningen men som bedrivs parallellt med forskarutbildningen. Ladda ner en kopia av mallen och sätt på redigeringsläge.

 1. Aktiviteter som ingår i forskarutbildningen anges i ISP.
 2. Doktoranden registrerar, med hjälp av en SLU-godkänd mall, kontinuerligt typ och omfattning av aktiviteter som inte ingår i utbildningen men som bedrivs parallellt med forskarutbildningen.
 3. Forskarutbildningsadministratör på institutionen eller motsvarande lämnar ut instruktioner, Ladokutdrag och blankett för Ladokrapport till huvudhandledaren i god tid före varje halvårsrapportering till Ladok.
 4. Huvudhandledaren och doktoranden går med hjälp av doktorandens egen registrering och annan relevant information om sjukfrånvaro etc. igenom hur mycket tid som är lagd på forskarutbildningen under det senaste halvåret, når konsensus och fyller i Ladokrapporten, varefter bägge skriver under den.
 5. Prefekten granskar och godkänner Ladokrapporten för registrering. Om huvudhandledaren och doktoranden inte når konsensus fattar prefekten beslut om nettostudietiden i deras ställe.
 6. Behörig Ladokadministratör registrerar Ladokrapporten.

Ekonomi och anställning

Allmänt:

För anställda:

Avhandling/Disputation

Efter examen

Råd och stöd

Information från fakulteterna

Doktoranders rättigheter och skyldigheter

En doktorand ska ha minst två handledare varav en är huvudhandledare. En doktorand har rätt till handledning under utbildningen såvida inte Rektor har dragit in rätten till handledning och andra resurser enligt HF 6 kap 30§. En doktorand som begär det ska få byta handledare.

Fakultetsnämnden beslutar om byte av handledare. Ansökan kan antingen göras av enskild doktorand eller av doktorand och handledare tillsammans.

Doktoranden ansvarar för att

 • Aktivt och självständigt utföra sin utbildning, inklusive både experimentella och teoretiska delar, dokumentera resultat från forskningen så att en avhandling/licentiatavhandling kan presenteras och försvaras efter 4/2 års nettostudietid.
 • Kontinuerligt informera handledarna om utbildningens vetenskapliga och praktiska utveckling och föreslå ändringar och anpassningar motiverade av avhandlingsarbetets utveckling
 • Efter samråd med handledare delta i forskarutbildningskurser
 • Vara väl informerad om SLU:s regler och policy om forskarutbildning

Handledning - utbildning, meritering och ansvar

Handledaransvar

En doktorand ska ha minst två handledare varav en är huvudhandledare. En doktorand har rätt till handledning under utbildningen såvida inte Rektor har dragit in rätten till handledning och andra resurser enligt HF 6 kap 30§. En doktorand som begär det ska få byta handledare.

Handledarna ansvarar för utbildningens innehåll och kvalitet, och för att innehållet i planer, rapporter etc. är väl anpassat till ämnets utbildningstradition och avhandlingsarbetets karaktär.

Utifrån en gemensam förståelse av innebörden av utbildningens examensmål planerar doktorand och handledare utbildningen tillsammans. De ansvarar tillsammans för att kontinuerligt diskutera och följa upp utbildningens utveckling och anpassa planeringen därefter. Planeringen dokumenteras i den individuella studieplanen.

Huvudhandledare ansvarar för att bedöma om doktoranden har nått examensmålen och att avhandlingen är av inom disciplinen erkänt god vetenskaplig kvalitet.

Handledarpolicy vid SLU

Handledare vid SLU ska:

 • Vägleda doktoranden i både praktiska och teoretiska frågor och ska hålla sig informerad om utbildningens vetenskapliga och praktiska framsteg
 • Sträva efter att skapa de bästa förutsättningarna för vetenskapliga diskussioner mellan doktorand och handledare och övriga kollegiet
 • Vägleda doktoranden i fråga om metodval, litteratursökningar och överblick, publicering samt nationella såväl som internationella nätverk
 • Ha ett professionellt förhållningssätt så att jämställdhet främjas och alla former av diskriminering motverkas
 • Inte åta sig fler doktorander än vad hon/han kan ge adekvat handledning
 • Vara väl informerad om SLU:s regler och policy om forskarutbildning

Huvudhandledaren ansvarar för att:

 • Forskningsprojektet, som utgör basen för avhandlingsarbetet, är av god kvalitet och har rimlig omfattning
 • Adekvata kurser infogas i utbildningen
 • Uppföljningar av utbildningen, inklusive förhandsgranskning, genomförs enligt reglerna
 • Disputation och/eller licentiatseminarium förbereds och genomförs enligt reglerna
 • Vidareutbilda sig i handledning och dess pedagogik med hjälp av kurser som erbjuds av bl. a. SLU

Meriteringskrav och forskarhandledarutbildning

Publicering och kommunikation

Juridiska frågor

Etiska frågor

Sidansvarig: lotta.jaderlund@slu.se