Future Food och Agenda 2030

Senast ändrad: 14 juni 2019
globala-maalen-logga.jpg

SLU Future Food arbetar med att bidra till globala mål för hållbar utveckling. Det är framför allt sju av målen som hamnar inom ramen för vårt uppdrag.

År 2030 ska världens länder ha uppnått sjutton globala mål för hållbar utveckling som antogs i september 2015 av FN:s generalförsamling. Arbetet med att uppnå målen kallas Agenda 2030. De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Ett femtiotal myndigheter i Sverige har gått samman för att bidra till att förverkliga den samhällsomställning som krävs. SLU var det första universitetet i Sverige som skrev under den gemensamma avsiktsförklaringen. SLU arbetar med tolv av de sjutton målen. Det handlar om att göra framsteg inom områden som fattigdom och livsmedelsförsörjning, utbildning och hälsa, klimatförändringar och hållbar användning av hav och landbaserade ekosystem. Här kan du läsa om SLU:s arbete för att nå de globala målen. 

För SLU Future Foods del är det sju av målen som står i fokus:

  • Mål 2. Tryggad livsmedelsförsörjning
  • Mål 3. God hälsa och välbefinnande
  • Mål 6. Rent vatten och sanitet
  • Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13. Bekämpa klimatförändringar
  • Mål 14. Hav och marina resurser
  • Mål 15. Landekosystem och biologisk mångfald 
Globala-målen-karta-swe.jpg
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de 17 Globala målen för hållbar utveckling. De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.
Relaterade sidor:
Sidansvarig: gunilla.leffler@slu.se