Agenda 2030 - bakgrund

Senast ändrad: 05 december 2018
Globala-Maalen-logga.jpg

Flera av FN:s mål för hållbar utveckling berör människans brukande och förvaltande av de biologiska naturresurserna. SLU bidrar till Agenda 2030 med nydanande forskning, forskningsanknuten utbildning och miljöanalys m.m.

Ett femtiotal svenska myndigheter har gått samman för att bidra till att förverkliga den samhällsomställning som krävs. SLU:s verksamhetsidé är starkt länkad till de globala målen och vi var det universiteti landet som skrev under den svenska gemensamma avsiktsförklaringen först.

Nationellt och globalt

SLU:s sektorsroll, som från början enbart avsåg de areella näringarna, har under senare år breddats och utvecklats. Målsättningen att klargöra konsekvenserna av olika avvägningar mellan produktions- och hållbarhetsmål sammanfaller med Agenda 2030, som betonar betydelsen av integrerade angreppssätt och lösningar för att uppfylla de 17 målen.

Sektorsrollen har en global dimension genom att våra ansvarsområden är kopplade till samhällsutmaningar som mat-, vatten- och energiförsörjning, urbanisering, klimatförändringar, omställning till en biobaserad ekonomi m.m.

Forskningssamarbeten

Samarbeten med låginkomstländer finns inom alla delar av forskningen, och 20 procent av SLU:s alla vetenskapligt granskade publikationer har medförfattare från universitet i låginkomstländer eller från internationella forskningsinstitut som arbetar med global utveckling.

SLU har som enda svenska universitet en strategi för global utveckling. SLU Global utvecklar denna verksamhet, bl.a. genom tematiska prioriteringar för breda samarbeten inom SLU och med externa partners.

Unika utbildningar

SLU:s utbildningar på grund- och avancerad nivå omfattar yrkesprogram, som inte finns vid något annat svenskt lärosäte, bl.a. agronom, hortonom, jägmästare, veterinär, djursjukskötare och landskapsarkitekt. De är mycket viktiga för den nationella kompetensförsörjningen.

SLU medverkar i två civilingenjörsprogram och erbjuder också ett antal masterprogram inom sina starka forskningsområden.

Andelen internationella masterstudenter är hög, vilket bidrar till kompetensutvecklingen globalt.

Miljöanalys ger beslutsunderlag

SLU har ett särskilt uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys - en kombination av miljöövervakning och vetenskaplig kompetens som skapar beslutsunderlag för arbetet med Sveriges miljökvalitetsmål, naturresursförvaltning, EU-direktiv och internationella konventioner.

SLU bidrar med data och kompetens, samt underlag för samhällets beslut om åtgärder och även för Agenda 2030:s nationella och globala indikatorer.

Sammandrag av:

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Ylva Hillbur är vicerektor med ansvar för internationella relationer.

Sidansvarig: ew-red@slu.se