Välkommen till Kunskapsparken i Ultuna!

Senast ändrad: 05 december 2018
Kunskapsparken300.jpg

Ultuna kunskapspark, inklusive Ullbo trädgårdslund (woodland garden), är en demonstrationsanläggning för undervisning och forskning vid SLU i Uppsala, men är också en plats för rekreation och inspiration - öppen för alla!

En pedagogisk park

Kunskapsparken är en pedagogisk park till skillnad från en botanisk trädgård, som oftast är systematiskt upplagd och ordnad efter växtrikets familjer och släkten.

Kunskapsparken är istället en komponerad helhet, där landskapsarkitekturens gestaltande sida kan avläsas; komposition av växter tillsammans med material och möbler organiserade som en serie attraktiva och varierande rum.

Där studenter, allmänhet och forskare möts

Kunskapsparken har flera syften med sin verksamhet och ska:

  • ge landskapsarkitektstudenter och andra möjligheten att studera ett brett sortiment av träd, buskar och perenner som passar för mellansvenska klimatförhållanden, markbeläggningar, murar, trappor och markutrustning.
  • ge allmänheten en tillgänglig mötesplats där de kan möta SLU:s verksamhet genom guidning, skyltning och events, t.ex. vad gäller växtodling, trädgård, mark, miljö och naturresurser
  • vara en vacker parkmiljö för promenader, möten, samtal och eftertanke. Kunskapsparken medverkar till att Campus Ultuna blir ett attraktivt och välbesökt område.

Parkens delar med olika karaktär

  • Parkens huvudentré finns i den sydligaste delen som kallas Staden. Entrén ligger i direkt anslutning till Almas allé, det öst-västliga grönstråket som är campus stora samlande rum. Karaktären i Staden är en klar ordning: miljöer som är rätlinjiga likt staden själv, relativt tät och skuggad, med träd på rad påminnande om stadens boulevarder och med miljöer och växtlighet som passar i urbana sammanhang. Formklippta häckar skapar tydliga avgränsningar och halvstora träd bildar tak över grusade gångar. Avstånden mellan träden skiljer sig åt i olika partier för att ge exempel på mått och proportioner men också visa att olika träd kräver olika utrymme. Utmed ena långsidan finns ett rikt urval av barrväxter.
  • Via staden kommer man in i Trädgården, som är mera hortikulturellt betonad. Här råder en annan stämning; öppnare, lekfullare och med friare former. Trädgården är uppbyggd med en serie cirkelformade häckrum som ligger på olika terrasser. De har alla olika storlek och innehåll och får torrare växtbäddar ju högre upp man kommer. På översta terrassen ligger ett rum med stenpartiväxter och ett annat med torrängsväxter, medan på nedersta finns fuktfördragande perenner. I Trädgården finns också rabatter från olika epoker och världsdelar. Blommande småträd är strödda över ytan. Här finns också rabatter ordnade efter färgtema, en körsbärslund och en fjärilsrabatt.
  • Öster om Trädgården ligger Ullbo trädgårdslund (woodland garden), en mer naturlik anläggning som innehåller en mängd exempel på växter som trivs i fuktig och skuggig miljö, samlade kring den trolska dammen.
  • Längst i norr ligger Odlingen, ett experimentalfält för olika trädgårdsförsök, med informationspaviljongen Oktavia. Här går det att hitta ett rosarium med en samling av rosor som kräver mindre skötsel, provytor för olika typer av gräs, ängslika ytor samt flertalet fruktträd och bärbuskar.
  • I framtiden hoppas vi att Kunskapsparkens tredje del, Parken, ska byggas. Den kommer att ligga norr om Trädgården. Parken kommer att ha en tredje karaktär med ett sortiment av större parkträd, stora, cirkulära parkrum av friväxande häckar och generösa gräsytor.

Växtförteckning och planteringsplaner

Här kan du se vilka växter som är planterade i de olika delarna av kunskapsparken. Detta är de rycklappar som också finns i ställen i parken.

Boka en guidning!

Vi genomför guidningar under hela året. Boka via kunskapsparken@slu.se

Pris: 1 500 kr inkl moms per guide (45-90 minuter)

Följ oss på sociala medier!


Kontaktinformation

Frågor om kunskapsparken: kunskapsparken@slu.se

John Lööf Green, koordinator utemiljö,  Avdelningen för infrastruktur, SLU john.loof.green@slu.se, 018-67 14 86

Roger Elg, curator för växtsamlingarna på Ultuna, Institutionen för stad och land, SLU roger.elg@slu.se, 018-67 25 90

Sidansvarig: ew-red@slu.se