Detta gör vi inom program Vilt

Senast ändrad: 15 maj 2019
Fjallgas2_300.jpg

Program Vilt utvecklar och kvalitetssäkrar övervakningsmetoder för vilt och viltskador, samt analyserar populationsutvecklingen för viltstammarna.

Viltet erbjuder viktiga ekosystemtjänster, samtidigt som viltet kan begränsa ekosystemtjänster från lantbruk och orsaka problem med viltolyckor i trafiken. Vidare kan vilt sprida smittor, såväl till tamdjur som till människor. Det finns därmed ett stort behov av en välfungerande viltövervakning, som ger beslutsunderlag till viltförvaltningen.

 

Program Vilt utvecklar metoder för att övervaka såväl vilt som viltskador. Det jaktbara viltet övervakas ofta genom insatser från jägarkåren, med långa tidsserier av data som samlats in genom medborgarforskning med kvalitetssäkrade metoder. Övrigt vilt övervakas genom en blandning av löpande myndighetsarbete, riktade projekt och frivilliga insatser. Många av de metoder som används har utvecklats inom ramen för SLU:s miljöanalys, och SLU är även datavärd för delar av viltövervakningen. Metoder för att skatta viltskador på grödor utvecklas också inom programmet.

 

En fungerande viltförvaltning bygger på att finna accepterade avvägningar mellan olika ekosystemtjänster. Inom ramen för program Vilt studeras därför även olika aktörers attityder till viltstammarnas storlek, till viltskador och till brukande. Kunskap om attityderna tjänar som beslutsunderlag inom förvaltningen, i kombination med analyser av viltstammarnas storlek och skadornas omfattning. Mycket av programmets verksamhet bygger på löpande samverkan med myndigheter, intressenter och allmänheten.

Vilt

Effekter av klövviltbetning i ungskog

Foma Zoonos

Grimsö/SITES

Miljöövervakning av smågnagare

Referensområden för klövvilt

Räkningar av vårrastande svanar, gäss och tranor 

Skandinaviska björnprojektet

Skandlynx

Skandulv

Viltskadecenter

The Umeå Center for Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM)

Beyond moose

Governance

Relaterade sidor:
Sidansvarig: fomaredaktionen@slu.se