Riskbedömningsverktyg

Senast ändrad: 28 maj 2019

Modeller integrerar och generaliserar kunskaper om de processer som styr spridningen av kemiska bekämpningsmedel i miljön och är därmed värdefulla och nödvändiga verktyg i det pågående arbetet med att minska miljö- och hälsoriskerna förknippade med användningen av bekämpningsmedel.

Syfte med verksamhetsområdet 

Det övergripande syftet med programmet är att vidareutveckla och underhålla skräddarsydda beslutsunderlagsverktyg för myndigheter som ansvarar för att minska påverkan av kemiska bekämpningsmedel på vattenmiljön i Sverige. 

För närvarande utvecklar och underhåller CKB tre olika modellverktyg för riskbedömning och riskhantering inom olika användningsområden, alla baserade på simuleringsmodellen MACRO-modellen (MACRO 5.2)

Riskbedömningsverktyg

  • MACRO in FOCUS: riskbedömning vid registrering av kemiska bekämpningsmedel i Sverige och inom EU
  • MACRO-DB: tillståndsprövning i vattenskyddsområden och rådgivning på fält- och gårdsnivå

Riskhanteringsverktyg

  • MACRO-SE: beslutsstöd på avrinningsområdes- och regionalskala t.ex. vattenförvaltningsarbetet

Pågående och genomfört arbete

Under 2018 inleddes ett 3-årigt projekt med medfinansiering från Havs- och vattenmyndigheten med målet att utveckla nya versioner av MACRO-DB och MACRO-SE som är mycket lättare för CKB att underhålla och enklare och snabbare att köra och därmed mindre kostsamma för användarna. Simuleringsmodellen MACRO kommer att ersättas av en s.k. meta-modell som planeras vara gemensam för både DB och SE, vilket också skulle göra att dessa två verktyg blev fullt kompatibla med varandra. MACRO-DB-verktyget kommer att bestå av en enkel, snabb webb-applikation som till stor del liknar MACRO-DB Steg 1 idag. 

Detta arbete som görs tillsammans med Stefan Reichenberger (knoell Germany GmbH) presenterades med en poster på konferensen IUPAC i Ghent i maj 2019.

MACRO-DB

Verktyget används i fler och fler kommuner för tillståndsprövning av bekämpninsmedel i vattenskyddsområden. Vi lägger mycket tid på att svara på frågor om underlag och tolkningar och erbjuder oss också att komma och hålla i utbildning i verktyget. De senaste två utbildningarna för miljöskyddsinspektörer anordnades av Ystad-Österlens miljöförbund respektive Länsstyrelsen i Östergötland. Vi har också medverkat med information om MACRO-DB vid en informationskväll som Länsstyrelsen i Östergötland anordnade för lantbrukare i Stångåns nyinrättade vattenskyddsområde.

MACRO-SE

Under 2018 slutfördes arbetet med MACRO-SE-simuleringar för vattenförvaltningsarbetet. Cirka 200 scenarier (kombination av substans, gröda, tidpunkt och län) har simulerats med MACRO-SE och dessa resultat har sedan aggregerats till ett resultat per substans och län. Resultaten rapporterades till Havs- och vattenmyndigheten och Vattenmyndigheterna och var det huvudsakliga underlaget som användes i påverkansbedömningen och riskanalysen av bekämpningsmedel som genomfördes inom vattenförvaltningen, både för grundvatten och ytvatten. Under arbetet har vi haft en kontinuerlig kontakt och avstämning med myndigheterna med målet att utveckla modellen så att den svarar mot avnämarnas behov.

Under arbetet med simuleringarna och det efterföljande arbetet med sammanfattning av resultaten genomfördes även omfattande arbete med utveckling och rättning av buggar i modellen. 

MACRO in FOCUS

EFSA (European Food Safety Authority) påbörjade under 2017 ett omfattande projekt för att uppdatera och förbättra modellerna och scenarierna som används för riskbedömning för förluster av bekämpningsmedel till ytvatten inom EU, däribland verktyget MACRO-in-FOCUS. Nicholas Jarvis, CKB, är medlem i en EFSA-arbetsgrupp som tillsattes för att genomföra utvecklingen.  Arbetet har rapporterats och gavs ut på remiss under september. Vi har deltagit i ganska omfattande diskussioner i respons till de kommentarer och frågor som ställdes av remissinstanserna samt författat ett stort antal skriftliga svar. 

Bakgrund

Modeller integrerar och generaliserar kunskaper om de processer som styr spridningen av kemiska bekämpningsmedel i miljön och är därmed värdefulla och nödvändiga verktyg i det pågående arbetet med att minska miljö- och hälsoriskerna förknippade med användningen av bekämpningsmedel. Modeller används inom registreringsprocessen för nya bekämpningsmedel samt för riskhantering av godkända produkter t.ex. för att prediktera risken för förluster av bekämpningsmedel till vattenmiljön i olika typer av jordbruksområden och hur olika motåtgärder kan minimera oönskade effekter. 

Verksamhetsmål 2018 - 2022

1. Underhålla, stödja och i dialog med användare, och vid behov, utveckla nya versioner av MACRO-verktygen  


Verksamhetsledare
Nicholas Jarvis, Professor
Institutionen för mark och miljö, SLU
nicholas.jarvis@slu.se, 018-672465

Gustaf Boström, forskningsingenjör
Institutionen för Vatten och miljö, SLU
gustaf.bostrom@slu.se, 018-67 30 53

Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se