Sveriges lantbruksuniversitet

Växtskyddsmedel i miljön - Regional miljöövervakning av bekämpningsmedel

I regionala pesticiddatabasen (RPD) kan du söka efter vilka bekämpningsmedel som påträffas i grundvatten och ytvatten i miljöövervakning som inte ingår i den löpande, nationella miljöövervakningen.

Bakgrunden till Regionala Pesticiddatabasen (RPD)

Underlaget för sammanställningarna på dessa sidor kommer från den Regionala Pesticiddatabasen (RPD). RPD skapades 1996 för att försöka samla resultat från all provtagning av bekämpningsmedel i svenska vatten. Det har gett bättre möjligheter att kunna följa trender och förekomster av olika bekämpningsmedel. Det äldsta materialet i RPD är från provtagningar utförda 1983. En uppdatering av RPD med analysresultat från senare år gjordes senast 2015.

Databasen finansieras av Naturvårdsverket och förvaltas av Institutionen för mark och miljö, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Kontaktperson på Naturvårdsverket är Anna Hellström (anna.hellstrom@naturvardsverket.se).

Dataomfång

Analyser av bekämpningsmedel görs bland annat av kommuner, länsstyrelser och vattenvårdsförbund runt om i Sverige. Det är vatten från åar, bäckar, sjöar, brunnar eller vattenverk som analyseras för bekämpningsmedel. Tidigare år inkom material från provtagningar kontinuerligt till databasen, men på senare år mer sporadiskt. Detta gör således att det saknas material från de senaste åren.

Tryck på knappen "Insamling av data" för att läsa mer om varifrån datamaterialet kommer ifrån och vilken typ av data som samlas in. 

Sök i databasen

Du kan ta del av resultaten antingen som sammanställningar i form av grafer, på sidan "Översikt resultat", eller göra mer detaljerade datautdrag, på sidan "Sök data".

På "Översikt resultat" indelas sammanställningarna efter den vattentyp som provet tagits i, dvs. dricksvatten, grundvatten och ytvatten. I samlingskategorin "alla vatten" ingår samtliga vattentyper. Data kan sen väljas att visas per län, vattendistrikt eller för hela landet. Som en del av sammanställningarna presenteras även hur de påträffade koncentrationerna av bekämpningsmedel ligger i relation till gränsvärden för vattentyperna. För ytvatten är det de substansspecifika riktvärdena som gällde för 2014 som presenteras.

På "Sök data" finns möjlighet att göra egna sökningar i databasen. Här kan du själv välja vilka parametrar du önskar göra en sökning på i RPD. Information om hur du använder substanssökningen hittar du här.

Publicerad: 15 maj 2019 - Sidansvarig: katarina.kyllmar@slu.se
Loading…