Databasen för provfiske i vattendrag - SERS

Senast ändrad: 29 augusti 2019
Tjejer_elfiskar880px.jpg

Data i SERS ligger till grund för bedömning av ekologisk status i våra vattendrag: uppföljning av fiskevårdsåtgärder såsom kalkning, byggande av fiskvägar och biotoprestaurering, liksom för Länsstyrelsernas miljö- och resursövervakning. Resultaten har även vetenskapligt värde och har använts i ett antal övergripande publikationer och sammanställningar.

Databasen kallas allmänt för Elfiskeregistret (Svenskt ElfiskeRegiSter - SERS). Insamlade resultat kvalitetssäkras, lagras och distribueras i retur till de som ansvarat för eller utfört elfiskena.

Hämta och sök data från Elfiskeregistret per vattendistrikt.
Hämta och sök data från Elfiskeregistret med hjälp av karta (använd Google Chrome eller Firefox).
Elfiskeregistrets omfattning och datum för senaste uppdatering
Nationell kalkeffektuppföljning, IKEU
Nationell miljöövervakning, NMÖ
Instruktion för sökning i Elfiskeregistret

Elfiskeregistret har funnits sedan 1989 och i dag finns resultat från 61 000 elfisketillfällen fördelade på 18 500 elfiskelokaler i databasen. Institutionen för akvatiska resursers lokalkontor i Örebro ansvarar för insamling av resultaten från provfisken som utförs i våra vattendrag med hjälp av elfiske.

År 1996 blev Fiskeriverket datavärd för fisk på uppdrag av Naturvårdsverket. I och med myndighetsförändringarna 2011, då Fiskeriverket upphörde som myndighet, finns datavärdskapet numera på SLU, Institutionen för akvatiska resurser. Vi arbetar på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Det stora flertalet av dessa undersökningar har utförts inom ramen för datavärdskapet, dvs. de fisken som utförs inom länsstyrelsernas kalkeffektuppföljning och miljöövervakning eller den nationella kalkeffektuppföljningen och miljöövervakningen. Även andra myndigheter och organisationer har bidragit till inrapporteringen som för deras del är frivillig.

Datalagret uppdateras 3-4 gånger per år eller vid behov. Senaste uppdatering framgår av tabellen Elfiskeregistrets omfattning och datum för senaste uppdatering.

Citera Elfiskeregistret som:

Svenskt ElfiskeRegiSter (SERS). yyyy. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för akvatiska resurser. http://www.slu.se/elfiskeregistret [yyyy-mm-dd]

Instruktion och protokoll

Här hittar du instruktion för sökning i databasen.

Elfiskeprotokoll med instruktioner - ny (under interna länkar nedan)är en förbättrad version av det digitala excelprotokollet. Den nya versionen har också förändrats när det gäller bladet Artuppgifter, v.g. se instruktion för ifyllande i kalkylbladet. Den komprimerade filen innehåller även en instruktion för ifyllande av excelprotokollet samt en instruktion för ifyllande i fält.

Protokollet ska användas för alla elfisken som utförs inom den regionala och nationella miljöövervakningen och kalkeffektuppföljningen och bör även användas till elfisken som utförs inom andra områden. Dessa resultat (eller hela filen) inrapporteras sen till Elfiskeregistret.

Tillstånd och blanketter

För elfiske krävs vissa tillstånd från Jordbruksverket och Länsstyrelsen!

Observera att det kommit nya regler när det gäller djurförsök fr o m 1 januari 2013. Numera tas också en avgift för tillståndet ut.

Följande ansökningsblanketter finns hos Jordbruksverket:
Etisk prövning av djurförsök
Tillstånd att använda försöksdjur (enligt 19§ djurskyddslagen (1988:534))

Länk till Jordbruksverket - Ansökan om etisk prövning av djurforsök

Följande blankett skickas till länsstyrelsen:
Tillstånd att utföra fiskeribiologiska undersökningar med elfiskedon

 


Kontaktinformation

Jon Duberg, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet,
Enheten för miljöanalys, SLU
SERS@slu.se, 010-478 4282

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se