Växtbiologi för hållbar produktion

Publicerad: 11 september 2019
plant-biology1.png

Växtprodukter är av stor betydelse, exempelvis för mat, djurfoder, byggnadsmaterial, fibrer och läkemedel. Därför är kunskap om hur växter fungerar, deras genetik och samspel med omgivningen nödvändig för en uthållig växtproduktion och därmed en uthållig utveckling.

Har du någonsin tänkt på grunden för vår matproduktion, och hur vi ska kunna föda den tänkta befolkningen på 9,8 miljarder år 2050? Eller hur ska vi minska vårt behov av plast och skapa en cirkulär biobaserad ekonomi där inget går till spillo. Växter är svaret på många av lösningarna till våra pressande samhällsproblem, men för att fullt ut utnyttja sin potential behöver vi en bättre förståelse för hur växter fungerar, hur växter svarar på stress och hur avkastningen bestäms.

Modern biologi ger verktyg som gör det möjligt för oss att undersöka molekylära maskiner som är ansvariga för ackumulering av biomassa och avkastning i varje detalj. Detta kombinerat med nya övervakningstekniker i fältskala möjliggör integration av molekylärbiologi med fältekosystemsvar.

Detta nya MSc-program är utformat för att utbilda nästa generations växtbiologer som är skickliga på att utveckla växtbaserade lösningar till multiscale problem inom jordbruk och skogsbruk. Kurserna lärs ut av internationellt kända experter inom växtbiologi, grödor och trädodlingar samt hållbart jordbruk och skogsbruk. Programmet använder kompetens på tre campus vid Sveriges lantbruksuniversitet, beläget i Alnarp, Ultuna och Umeå. All undervisning är på engelska och under första året streamas alla föreläsningar live, så att du kan följa kurser från vilket som helst av de tre campusen.

Under det andra året kan du välja att specialisera dig i växtförädling och skydd, abiotisk och biotisk växelverkan mellan växter eller skogsbioteknik. Eller så kan du bestämma dig redan från början att fokusera direkt på genetisk och molekylär växtbiologi som är det fjärde spåret. 

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

Innehåll och upplägg

Programmets syfte är att ge fördjupad kunskap inom växtbiologi, särskilt för hållbar produktion inom jordbruk, trädgård och skogsbruk. Växtbiologi är ett centralt område inom biologin och täcker många olika aspekter av växters liv. Växtprodukter är till exempel av stor betydelse som mat, djurfoder, byggnadsmaterial, fibrer och läkemedel. Därför är kunskap om hur växter fungerar, deras genetik och samspel med omgivningen nödvändig för en uthållig växtproduktion och därmed en uthållig utveckling.

Genomfört program ger en masterexamen som kan användas för forskarutbildning samt för arbete inom näringslivet eller myndigheter med fokus på hållbara lösningar för samhället i framtiden. Programmet inleds med introducerande kurser där studenterna får grundläggande ämneskompetens i växtbiologin och molekylär genetik vilket ligger till grund för kommande kurser. Eftersom programmet vänder sig till studenter med olika bakgrund är det viktigt att alla får de basala kunskaper som behövs. Introduktionen ger också kunskaper till generella kompetenser så som litteraturhantering och hållbar utveckling.

I kommande tre kurser under första året får studenten fördjupade kunskaper ämnen som är av vikt för hållbar växtproduktion och ger en progression inom ämnet. De valbara inriktningkurserna ger möjlighet för studenten att fördjupa kunskaperna inom särskilt område av växtbiologin så som växtskydd och växtförädling för att möta klimatförändringar, växter interaktioner med omgivningen och hur de påverkas av abiotiska och biotiska faktorer eller skoglig fördjupning som tar upp hur bioteknik och förädling kan användas i produktion av förnyelsebara biomaterial från skogsträd.

Den fjärde inriktningen Genetisk och molekylär växtbiologi är ett samarbete mellan SLU, Uppsala universitet och Stockholms universitet. Inriktningen inleds med tre grundläggande kurser, där SLU, Uppsala universitet och Stockholms universitet ansvarar för en kurs var. Det innebär att studenten genomför dessa kurser i Ultuna, Uppsala och Stockholm.

Studenterna förväntas förvärva kunskap om viktig forskning, utveckling och metoder avseende växter som används för uthållig växtproduktion och därmed kunna arbeta självständigt med relaterade frågor inom jord- och skogsbruk, trädgård, industri, bioteknologi och miljö. Till de färdigheter som programmet möjliggör hör att visa förmåga att självständigt, kritiskt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar som rör växters livsprocesser. Samtliga examensmål täcks under det första årets med grundläggande kurser samt med det självständiga arbetet.

Programmet har fyra inriktningar och du väljer din inriktning när du söker till programmet

 1. Skogsbioteknik, campus Umeå
 2. Växtskydd och växtförädling, campus Alnarp
 3. Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner, campus Ultuna
 4. Genetisk och molekylär växtbiologi, campus Ultuna, Uppsala och Stockholm

Framtidsutsikter

Utbildningen är till sin karaktär starkt forskningsförberedande och alla inriktningar på programmet är på kopplade till starka och forskningsmiljöer, vilket förbereder studenterna väl för eventuella forskarstudier. Det öppnar också upp för yrken inom flera gröna sektorer, speciellt inriktningarna i skogsbioteknik och växtskydd och växtförädling. 

Studentliv

Välkommen in till #studysustainably där du får glimtar ur masterstudentens vardag vid SLU i Uppsala!

Examen 

Masterprogrammet växtbiologi för hållbar produktion syftar till en masterexamen med huvudområdet biologi som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet biologi (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Biology). 

Förkunskapskrav / Behörighet

För att bli antagen till masterprogrammet växtbiologi för hållbar produktion krävs:

 • grundläggande behörighet examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng (hp) samt
 • särskild behörighet fördjupning på grundnivå enligt något av följande:
 •           90 hp biologi eller
 •           60 hp biologi och 30 hp kemi eller
 •           60 hp lantbruksvetenskap och 30 hp biologi eller
 •           60 hp trädgårdsvetenskap och 30 hp biologi eller
 •           60 hp skogsvetenskap och 30 hp biologi

Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6.

Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidat-examen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs. 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se