Outdoor Environments for Health and Well-being

Publicerad: 11 september 2019
hortonom1.png

Det här programmet är utformat för den som vill specialisera sig på hur utomhusmiljöer kan bidra till människors utveckling, hälsa och välbefinnande i vardagen.

Masterprogrammet vilar på forskningsresultat och praktiker utvecklade inom miljöpsykologi och har en tvärvetenskaplig karaktär i utbyte med andra grenar av landskapsarkitektur och ämnen som folkhälsa, medicin och utbildningsvetenskap.

Den kunskap man fått efter avslutat program är väldigt viktig i många situationer, särskilt mot bakgrund av ett samhälle med mer stress och växande medvetenhet om betydelsen av naturens påverkan på oss. Detta skulle omfatta alla yrken som deltar i planering och utformning av miljöer i hälsovård, skolor och det offentliga rummet.

Du kan välja att läsa programmet på heltid eller deltid. 

Varje kurs innehåller 3 till 4 campusträffar, där varje träff består av 2 till 3 dagar med lektioner och examinationer. 

Schema för deltidsstudier 2019-20 (schema för heltidsstudier under Ramschema nedan)

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

Outdoor Environment for health and well-being riktar sig till studenter från olika yrkesområden. Programmet ger vetenskapliga perspektiv på sammanhang som kan användas för att förstå och förklara samspelet mellan människor och den fysiska utemiljön. Man får även möjligheten att använda sina förvärvade kunskaper inom olika sociala områden.

Exempel på ämnen är den tvärvetenskapliga delen som studerar terapi/ hälsofrämjande verktyg i naturen och betydelsen av utemiljöer för lärande och utveckling, t.ex. inom utomhuspedagogik och habilitering, men även bredare perspektiv såsom fysisk planering eller landskapsplanering utifrån miljöpsykologi. Särskild uppmärksamhet ägnas åt betydelsen av utemiljöer för individuell utveckling, livskvalitet, välbefinnande och hälsa.

Nationella och internationella strategier för integrering av gröna miljöer i urbaniserade samhällen studeras med fokus på folkhälsa genom tillgång till naturmiljöer. Dessa begrepp innefattar en förståelse för påverkan av gröna miljöer med indirekt (t ex ökad fysisk aktivitet) liksom direkta (t ex reducerad negativa effekterna av stress) hälsoeffekter.

Programmet behandlar också den speciella roll av det offentliga rummet i förhållande till känslor och rehabiliterande mekanismer som är viktiga för folkhälsan. Studenterna ges i uppdrag att tillämpa olika metoder som används för att kartlägga användningen, erfarenheten och effekterna av olika utomhusmiljöer såsom trädgårdar, parker, skogar och andra typer av naturmiljöer och offentliga utrymmen, inklusive djurens roll i det dagliga livet.

Varje kurs kombinerar obligatoriska campus träffar med arbete på distans - självständigt och/eller i grupp. De olika campus-träffarna kan förekomma på olika SLU campus.

 Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb

Efter examen

Här kan du arbeta

Yrkesverksamma inom detta område kan hitta positioner inom offentliga institutioner, t.ex. kommuner, vårdinrättningar, regionala myndigheter, skolor etc. eller som konsulter i privata företag, på arkitektkontor, bostadsföretag eller inom privat hälso- och sjukvård.

Fortsatt utbildning

SLU erbjuder ett utbud av masterkurser i landskapsarkitektur. Studenter som tar en masterexamen inom programmet kommer också att vara berättigade till fortsatta forskarstudier.

Framtid

Den kunskap programmet ger är strategiskt viktig i byggandet av hållbara samhällen där naturresurserna aktivt används för att motverka stress och stödja människors integration, rehabilitering och utveckling av hälsosamma livsstilar. Programmet förbereder för strategiska roller i utvecklingen av den fysiska miljön på olika platser i det offentliga rummet och vid olika verksamheter som skolor och vårdinrättningar.

Examen

Masterexamen i landskapsarkitektur


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se