Mark, vatten och miljö

Publicerad: 11 september 2019
biologiochmijo1.png

Mark- och vattenförvaltning behövs överallt i samhället, hos allt från lokala myndigheter till internationella organisationer. Det här masterprogrammet förbereder dig på att arbeta som mark- och vattenexpert eller fortsätta en karriär inom forskningen.

Välkommen till den nya programsidan för programmet Mark, Vatten och Miljö, tidigare Uthållig mark och vattenanvändning

Arbetet med mark- och vattenfrågor blir allt viktigare i samhället. EU:s vattendirektiv om minskad övergödning och minskade föroreningar ställer höga krav på personer med goda kunskaper inom området. Andra viktiga delar som är viktiga att ta hänsyn till är t.ex. bevarandestrategier av mark och bedömning av markkolsområden utifrån de scenarier vi står inför med klimatförändringar.

Mark- och vattenexperter behövs inom olika typer av myndigheter på lokal till nationell nivå och inom forskning. De som siktar mot en internationell karriär kan söka sig till utvecklingsorgan, forskningsinstitut, iorganisationer, konsultföretag, nationella eller internationella myndigheter.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Behörighet

För att bli antagen till masterprogrammet mark, vatten och miljö krävs examen på grundnivå omfattande minst 180 hp med fördjupning omfattande minst 90 hp inom något av följande ämnen/utbildningsområden:

  • -          biologi
  • -          lantbruksvetenskap
  • -          markvetenskap, geovetenskap
  • -          miljövetenskap
  • -          skogsvetenskap
  • -          teknik/teknologi

Dessutom krävs kunskaper motsvarande:

  • - minst 15 hp kemi
  • - minst 15 hp biologi och/eller geovetenskap/markvetenskap

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Programmet ges på engelska. Kunskaper motsvarande Engelska 6 krävs. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Det här läser du på programmet

De här programmet förbereder dig för utmaningen att utveckla mark- och vattenhushållning och samtidigt minimera de negativa effekterna på miljön och hälsan. Programmet fokuserar på naturvetenskap, men du kommer att utbildas för att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö.

Användningen av och kvaliteten på mark- och vattenresurser är tätt sammankopplade och måste förstås tillsammans. Programmet ger en heltäckande bild av hur mark- och vattenprocesser samverkar i ett landskapsperspektiv. Vi utforskar viktiga vägar för vatten, näringsämnen och andra element genom jord och växter till atmosfären eller genom mark till grund- och ytvatten. Innehållet i programmet bygger på modern grund- och tillämpad forskning. Du kommer att utbildas för att utvärdera effekterna av lantbruk, skogsbruk och urbanisering på mark- och vattenkvalitet och att utforma och använda lämpliga förvaltningsmetoder för att uppnå viktiga miljömål. Fallstudier från Sverige, andra europeiska länder och subtropiska/tropiska länder används som pedagogiska verktyg.

Den första terminen fokuserar på att förbättra din förståelse för de processer som styr flöden av vatten och materia i landskapet (markfysik, markkemi och markbiologi). Den andra terminen fokuserar på hur markanvändning påverkar vattenkvaliteten, inklusive övergödning, miljöövervakning och utvärderingar (främst från ett skandinaviskt och europeiskt perspektiv). Dessutom kan du välja t.ex. en 5-poängskurs i "biogeokemi - kretslopp och klimatförändringar" och kurser i GIS eller systemanalys. Den tredje terminen innehåller kurser i markklassificering, markutvärdering, säkra näringscykler och riskbedömning av föroreningar från ett bredare internationellt perspektiv. Eventuellt kan du välja 15 högskolepoäng inom andra discipliner (t ex ekonomi, miljökommunikation, förvaltning av naturresurser). Slutligen, under den fjärde terminen kommer du att slutföra ditt examensarbete (30 hp).

Programmet ger en bra grund för att fortsätta forskarutbildning mot PhD-examen inom t.ex. Markvetenskap eller Miljöanalys vid SLU eller inom liknande områden vid ett annat universitet. SLU är värd vid flera forskarskolor.

Utbildningsplan

Här nedan finns länk till utbildningsplanen för masterprogrammet Mark, Vatten och Miljö. 

Utbildningsplan - Mark, Vatten och Miljö (engelska)

Framtidsutsikter

Med globala förändringar, befolkningstillväxt och intensivare markanvändning är behovet av expertkunskap kring frågan hur man kan minimera de negativa effekterna på mark- och vattenresurser av yttersta vikt för vår överlevnad. Detta är anledningen till att efterfrågan på avancerade mark- och vattenexperter ökar i samhället.

Studentliv

Välkommen in till #studysustainably där du får glimtar ur masterstudentens vardag vid SLU i Uppsala!

Examen

Programmet kommer att ge dig en masterexamen i markvetenskap eller i miljövetenskap - med inriktning mot mark- och vattenförvaltning.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se