Horticultural Science

Publicerad: 11 september 2019
hortonom1.png

Masterprogrammet i trädgårdsvetenskap har en helhetssyn i hur människan kan förvalta och förnya kunskapen om ett hållbart hortikulturellt odlingssystem.

På masterprogrammet i trädgårdsvetenskap får du en fördjupad kunskap i hur trädgårdsproduktion och odling kan bidra till ett mer hållbart samhälle och lär dig även grunder i innovativ teknik som möjliggör banbrytande användningsområden av växter.

Utbildningen är tvärvetenskaplig och inom kurserna kombineras biologi, teknologi och ekonomi. Kurserna syftar till att utveckla och fördjupa din kunskap om odlingsteknik, skörd, hantering och försäljning av frukt- och grönsaker, bär och växter för inom- och utomhusmiljöer. Trädgårdssektorn studeras ur ett globalt perspektiv, med såväl lokala som globala frågeställningar. 

Innehåll

Programmet börjar med en gemensam termin, följt av valbara kurser med möjlighet för praktikkurs och utbytesstudier, och avslutas med ett masterarbete i trädgårdsvetenskap eller biologi. Ämnesområden som berörs, relevant metodologi inkluderad, är tillämpad växtfysiologi och bioteknik, produktion, växtskydd, ekosystemtjänster, växtförädling, innovation och produktutveckling, marknadsanalys, marknadsföring samt företags- och miljöekonomi.

Inom programmet tränas du i att identifiera och lösa relevanta och komplexa problem inom trädgårdssektorn, att söka och värdera information på ett kritiskt sätt samt att kommunicera kunskap om trädgårdsvetenskap, såväl skriftligt som muntligt med olika målgrupper. Förståelse för etiska frågor som rör trädgårdssektorns påverkan på biologiska system och dess relation till människan, miljön och samhället lokalt och globalt tas upp i relevanta sammanhang.

Utbildningsplan

Här finner du utbildningsplanen för masterprogrammet i Trädgårdsvetenskap

Utbildningsplan - Trädgårdsvetenskap

Framtid

En förändrad livsmedelskonsumtion mot en ökad andel vegetariska livsmedel förväntas öka marknaden för trädgårdsprodukter. Denna omställning mot en mer hållbar och miljövänlig livsmedelskonsumtion skapar en ökad efterfrågan på kunskap kring odling, odlingssystem och förståelsen för växters betydelse för människors hälsa och välbefinnande.

Efter avslutad utbildning ska studenten ha kunskaper inom ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara produktionssystem, produktkvalitet och utveckling av trädgårdsprodukter.

Du kan arbeta i och utveckla odlingsföretag inom den gröna näringen, arbeta som rådgivare och sakkunnig på myndigheter eller inom livsmedelshandeln och andra intresseorganisationer.

Efter utbildningen ska studenten ha förståelse för betydelsen av och förhållandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet, särskilt inom trädgårdssektorn. Masterprogrammet har en tydlig koppling till aktuell forskning och en stark näringslivsanknytning, vilket ger goda förutsättningar för anställningsbarhet nationellt och internationellt efter examen.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation