Publicera data

Senast ändrad: 03 september 2019
Json-kod

Öppen tillgång till forskningsdata ger ökad transparens och tillförlitlighet till vetenskapliga studier. Det blir också möjligt att hitta och återanvända data i framtida projekt.

För att publicerade data ska kunna vara begripliga och återanvändbara för andra, krävs att de har hanterats och dokumenteras på ett strukturerat och standardiserat vis. Läs mer om hur du hanterar och arkiverar dina data, som ett led i forskningsprocessen.

Öppen tillgång till forskningsdata diskuteras i många olika sammanhang, av aktörer nationellt, inom EU och globalt

Det finns många goda anledningar att publicera forskningsdata

  • Genomslag: det kan skapa fler möjligheter till genomslag för dig som forskare genom t.ex. citeringar och registrerade nedladdningar av data, och på så sätt ge dig erkännande för annan forskningsoutput än bara artiklar.
  • Ökat samarbete och minskat dubbelarbete: dina data blir mer synliga och gör andra forskare medvetna om din forskning. Det kan leda till nya samarbetsmöjligheter mellan forskargrupper, nationellt och internationellt.
  • Forskningens integritet: möjligheten att verifiera forskningsresultat ökar.
  • Demokrati och transparens: det är viktigt att offentligt finansierade forskningsresultat i så hög grad som möjligt görs öppet tillgängliga för allmänheten. 

Var kan jag publicera data?

På sikt är målet att SLU ska kunna erbjuda ett systemstöd för arkivering och publicering av forskningsdata. Tills dess finns en mångfald externa datarepositorier att använda och vi rekommenderar i första hand Svensk Nationell Datatjänsts (SNDs) katalog för tillgängliggörande av forskningsdata.

För att dina publicerade dataset ska kunna citeras är det bra att välja ett repositorium som tillhandahåller beständiga identifierare, t ex DOI (digital object identifier).

Många tidskrifter och förlag erbjuder råd kring möjliga repositorier för data, när de kräver eller rekommenderar datapublicering. Ofta specificerar tidskriften särskilda repositorier för specifika ämnen och datatyper, eller hänvisar till generella sådana. SND-katalogen uppfyller de flesta krav som tidskrifter ställer på datarepositorier i samband med publicering av till artiklar underliggande data.

   Några tidskrifter och förlag med frekvent SLU-publicering som kräver datapublicering av artikeln underliggande data:
  
   
 
  • PNAS (National Academy of Sciences) har instruktioner för standarder och repositorier att använda. Läs mer om datatillgång i PNAS
 
   
 
  • Environmental Science & Technology (American Chemical Society) kräver publicering av vissa datatyper i specifika repositorier. Läs mer (pdf, s. 19).
 
     
 

Några tidskrifter och förlag med frekvent SLU-publicering som rekommenderar datapublicering av artikelns underliggande data:

 
 
  • Springer Nature (publicerar bl.a. Acta Veterinaria Scandinavica och Scientific Reports) rekommenderade repositorier, generella och ämnesspecifika.
 
     
 

Söktjänster för att finna repositorier för datapublicering:

 

 

 

   
   

Kontaktinformation

Data Curation Unit (DCU)
Sekretariatet för arkivering och publicering av forskningsdata
e-post: dcu@slu.se, om DCU

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se