Referera i text enligt Harvard

Senast ändrad: 02 september 2019
Två studenter sitter och skriver i fåtöljer

På denna sida finns instruktioner för hur du refererar i den löpande texten enligt Harvard.

Allmänt om att referera i text

I den löpande texten hänvisar du till ett verk genom att skriva upphovspersonens efternamn och publiceringsår inom parentes. Praxis kring hur hänvisningen placeras i texten varierar, men grundregeln är att varje gång du använder uppgifter från en ny källa ska du skriva en hänvisning i texten. Ibland placeras hänvisningen efter det stycke i vilket du refererar till källan i fråga, och ibland placeras hänvisningen direkt efter en specifik mening. Det viktigaste är att det inte råder några tveksamheter om vilken referens du hänvisar till i din text och att du tydligt skiljer på ditt och andras resonemang.

Här följer några olika exempel på hur man refererar i den löpande texten. Fler exempel hittar du i "Guide till Harvardsystemet" från Högskolan i Borås och "Harvard referencing guide" från University of Sheffield.

Om du är osäker på vad som gäller på just din institution är det bästa att fråga din lärare eller handledare.

Aktiv eller passiv?

När du använder Harvardsystemet kan du placera referensen i början av en mening genom att skriva ut upphovspersonen i den löpande texten och placera publiceringsår inom parentes. Vi brukar kalla detta för en aktiv referens eftersom upphovspersonen har en aktiv roll i texten. 

Exempel — aktiv referens

 • Åkerlund ger i sin guide förslag på hur studenter kan variera sitt språk när de refererar (2017).

Du kan också placera referensen i slutet av en mening genom att skriva upphovspersonen och publiceringsår inom parentes. Parentesen sätt före punkten i meningen. Vi brukar kalla det för en passiv referens för att upphovspersonen har en passiv roll i texten. 

Exempel — passiv referens

 • Alla studenter på universitets- och högskolenivå måste kunna skriva vetenskapliga texter (Landgren 2017).

Två eller tre författare

Alla namnen ska tas med i hänvisningen och &-tecknet används mellan de två sista namnen när de skrivs inom parentes. I en aktiv referens ska ”och” skrivas ut istället för &-tecknet.

Exempel

 • Andersson och Svensson (2019) fann att blåmesen …
 • … interaktiv problemlösning var framgångsrik (Hunter, Elias & Norris 2011).

Fler än tre författare

Om den källa du hänvisar till har fler än tre författare skriver du inte ut alla namnen utan använder förkortningen "et al.":

Exempel

 • (Jansson et al. 2010)

Referera till författare som publicerat flera arbeten samma år

Om en författare publicerat flera arbeten samma år kan dessa särskiljas genom att du efter årtalet anger a, b, c.

Exempel

 • Nilsson och Carlsson (1998a) ... I Nilsson och Carlsson (1998b) däremot ...

Referera till flera källor som stöder en och samma idé

Om du vill referera till flera källor som säger samma sak, till exempel ger stöd till en och samma idé, separerar du referenserna med semikolon och anger dem i kronologisk ordning.

Exempel

 • Det har visats i flera studier att … (Andersson 2014; Svensson 2016).

Referera i andra hand

Du ska i möjligaste mån använda dig av primärkällor men det går också att referera till någon som i sin tur har refererat till originalkällan. Båda källorna ska då finnas med i hänvisningen. Originalkällan skrivs först och sedan den källa du själv använt. I referenslistan tar du med den källa du faktiskt har läst.

Exempel

 • (Doyle 1994 se Rader 1996)

Sidhänvisning

Den generella rekommendationen är att alltid ha med sidnummer vid citat. Du kan också  ha med sidnummer för andra typer av referenser för att underlätta för läsaren att hitta källan. Hör med din lärare om du är osäker på vad som gäller på din institution.

Exempel

 • s. 12
 • ss. 12-18
 • ss. 12, 18

"s." betyder att det är en specifik sida och "ss." betyder att det rör sig om flera sidor. Skriver du på engelska använder du "p." respektive ”pp.”.

Citat

Citat måste vara exakt återgivet och hänvisningen ska även innehålla sidnummer.

Kortare citat skrivs i den löpande texten, inom citattecken:

 • "When traits are determined by many genes, usually in concert with environmental factors, they are referred to as quantitative traits" (Hartl 1988, s. 5)

Längre citat skrivs som ett eget stycke med indrag i höger- och vänsterkant.

Förkortningar

a.a.

Om du citerar eller refererar till samma text men olika sidor flera gånger i ett stycke och inte vill upprepa dig kan du använda förkortningen "a.a." (anfört arbete).

Exempel

 • Storspoven kallades tidigare för vindspov (a.a.).

et al.

Används då författarnamnen är fler än tre. Et al. är en förkortning av det latinska et alina som betyder ”med andra”. Den svenska motsvarigheten är "m. fl."

ibid.

Förkortning av det latinska "ibidem" som betyder "på samma ställe". Kan användas om du citerar eller refererar till samma text och sida flera gånger i ett stycke och inte vill upprepa namn och sidhänvisning. Det får inte komma någon annan källa emellan vid användning av ibid.

Exempel

 • Vidare menar författarna att storspoven är skygg för människor (ibid.).

u.å.

Om du vill hänvisa i löpande text eller i referenslistan till ett dokument som saknar utgivningsår använder du förkortningen "u.å." (utan årtal).

Exempel i löpande text

 • I Nilsson och Carlsson (u.å.) föreslås ...

Exempel i referenslistan

 • Nilsson, K. & Carlsson, F. (u.å.). Storspovens utbredning i Sverige ...
Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se