Remissyttranden

Senast ändrad: 07 februari 2019

SLU lämnar ofta synpunkter på förslag och utredningar som rör vår utbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys och som skickas till oss på remiss eller som del av samråd. På den här sidan hittar du våra yttranden från innevarande år.

Yttranden med synpunkter

2019

2018

Detta är endast en förteckning. Om du behöver ett yttrande från tidigare år, kontakta registrator@slu.se.

 • Samråd från Jordbruksverket angående utredning av konsekvenserna att införa ett krav på att hålla djur lösgående
 • Remiss från Länsstyrelsen i Hallands län angående åtgärdsprogram för havsnejonöga
 • Remiss från Skogsstyrelsen angående regler och rekommendationer för skogsbränsleuttag och kompensationsåtgärder
 • Samråd från Kungliga biblioteket angående inspelsrunda för KB:s utredningsarbete för öppen tillgång
 • Remiss från Miljö- och energidepartementet angående Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge
 • Remiss från Miljö- och energidepartementet angående betänkandet SOU 2018:34 Vägar till hållbara vattentjänster 
 • Remiss från Näringsdepartementet angående betänkandet En utvecklad översiktsplanering Del 1: Att underlätta efterföljande planering
 • Remiss från Miljö- och energidepartementet om betänkandet Ekologisk kompensation - åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses
 • Remiss från Skogsstyrelsen angående indikatorer för uppföljning av miljökvalitetsmålet Levande skogar
 • Remiss från Utbildningsdepartementet angående betänkande Validering i högskolan för tillgodoräknande och livslångt lärande
 • Remiss från Näringsdepartementet angående förslag till förordning om fiskerikontroll
 • Remiss från Havs- och vattenmyndigheten angående vägledning för statusklassificering och hantering av osäkerhet
 • Remiss från Jordbruksverket angående förslag till nya föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:12) om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, svin, får och get
 • Remiss från Jordbruksverket angående förslag till nya föreskrifter om nötkreatur, får, getter och grisar som används för avel
 • Remiss från Jordbruksverket angående förslag till nya föreskrifter om hästdjur som används till avel och om identitetshandlingar för hästdjur
 • Förslag från Utbildningsdepartementet till ny förordning om behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning vid universitet och högskolor
 • Remiss från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) angående rapporten "Kvalitetssäkring av forskning" 
 • Remiss från Utbildningsdepartementet om betänkandet "En strategisk agenda för internationalisering"
 • Remiss från Naturvårdsverket angående förslag till reviderade föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador
 • Remiss från Livsmedelsverket angående kommissionens förslag till ändring av förordning (EG) nr 178/2002
 • Remiss från Jordbruksverket angående förslag till nya föreskrifter om hästhållning
 • Remiss från Utbildningsdepartementet - utkast till lagrådsremiss om behandling av personuppgifter för forskningsändamål
 • Remiss från Formas angående det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande
 • Förslag från Skolverket till förändringar i vissa gymnasieprogram m.m.
 • Remiss från Jordbruksverket om översyn av känsliga områden enligt nitratdirektivet
 • Remiss från Miljö- och energidepartementet angående Naturvårdsverkets förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft
 • Remiss från Näringsdepartementet angående betänkandet "Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring" (SOU 2017:95)
 • Remiss från Finansdepartementet angående betänkandet "Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel" (SOU 2017:102)
 • Remiss från Naturvårdsverket angående förslag till ny skötselplan för Gotska Sandöns nationalpark
 • Remiss från Länsstyrelsen i Skåne angående ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne, klimat- och energistrategi för Skåne
 • Remiss från Jordbruksverket angående förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:45) om träning och tävling med djur 
 • Remiss från Boverket angående förslag till föreskrifter och allmänna råd om bidrag för grönare städer och ansökningsblankett för bidraget
 • Remiss från Skogsstyrelsen angående utkast till rapport rörande regeringsuppdrag om en analys av styrmedel för skogens sociala värden
 • Remiss från Statistiska centralbyrån angående riktlinjer för vad som är officiell statstik
 • Remiss från Näringsdepartementet angående redovisning av regeringsuppdraget Effektivare beredning av vissa ändringar i jaktförordningen
 • Remiss från Havs- och vattenmyndigheten angående vägledning för beskrivning och dokumentering av mänsklig verksamhets betydande påverkan samt riskbedömning
 • Remiss från Havs- och vattenmyndigheten angående bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp - smittskydd och fosfor
 • Remiss från Naturvårdsverket angående rapport om implementering av Ramsarkonventionen 2014-2017

Yttranden utan synpunkter


Kontaktinformation

Fredrika von Sydow, remisskoordinator                                                     
Ledningskansliet, SLU
018-67 1674, 070-5441674
fredrika.von.sydow@slu.se

Sidansvarig: eva.marie.ek@slu.se