Sveriges lantbruksuniversitet

Analysverktyg och modeller

SLU utvecklar olika verktyg för att visa, analysera och göra bedömningar eller prognoser med hjälp av art- och miljödata. Här visar vi några av de mest efterfrågade verktygen. En del verktyg kan du använda direkt via nätet, andra kräver nedladdning av programvara.

analysportal750.jpg

Upptäck Analysportalen för biodiversitet

Genom Analysportalen kan du samsöka i alla de databaser om biologisk mångfald som ingår i Svenska Lifewatch. Du kan filtrera, visualisera och analysera data i diagram kartor och tabeller. Du kan också kombinera urvalda data med olika slags miljö- eller omvärldsdata. Eller ladda hem uppgifterna för fortsatta analyser i andra program. Välkommen att ta del av över 76 miljoner artobservationer (juli 2018)!

heureka215.jpg

Heureka - hållbarhetsanalyser för skogsbruket

Heurekasystemet är en programserie utvecklad på SLU som låter användare göra en stor mängd olika analyser och planeringsansatser för skogsbruk. Systemet kan riktas mot ett flertal mål och göra kort- och långsiktiga prognoser av virkesproduktion, ekonomi, naturvård, rekreation och kolinlagring.

nav750.jpg

Modeller för vattenförvaltning

SLU Vattennav utvecklar och tillämpar modeller för svensk och internationell vattenförvaltning. Fokus ligger på att ta fram underlag för kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning. Vi utvecklar modeller för beräkning av läckage av kväve och fosfor från jordbruksmark. Vi utvecklar också modeller för beräkning av vattenbalanser samt transport och omsättning av näringsämnen i vattendrag och sjöar.

Historiskavisualisering750.jpg

Visualisering av långa tidsserier från Riksskogstaxeringen

Studera skogens utveckling sedan 1920-talet på länsnivå baserat på harmoniserade tidsserier från Riksskogstaxeringen. Med hjälp av det interaktiva visualiseringsverktyget Sverige eXplorer kan du se färdiga historier, men också skapa egna analyser och dela med andra.

macreo-temp750.jpg

Verktyg för riskbedömning av bekämpningsmedel

SLU utvecklar verktyg för skräddarsydda beslutsunderlag till myndigheter som ansvarar för att minska påverkan av bekämpningsmedel på vattenmiljön i Sverige. Här finns 3 modellverktyg för riskbedömning och riskhantering i olika skalor (fält, avrinningsområde, regionalt), riktade mot olika användargrupper. Basen är Macro-modellen.

skogsskada750.jpg

Skogsskada - om sjukdomar och skador på träd

Skogsskada är ett verktyg för att identifiera och rapportera skogsskador på nätet. Här finns information om svampar, insekter, vilt, väderleksförhållanden och annat som kan skada träd i skogar, parker och trädgårdar. Du kan själv diagnostisera och rapportera skador. Dina och andras inrapporterade skador kan sökas och visas på karta.

Publicerad: 07 februari 2019 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…