Vilket stöd kan jag få?

Senast ändrad: 03 januari 2018
IMG_1738_ingressbild_2.jpg

Om du har ansökt om och blivit beviljad särskilt pedagogiskt stöd kan du få olika typer av stöd. Stödet är individuellt utformat utifrån din funktionsnedsättning och studiesituation. Du diskuterar vilka stöd som skulle passa dig med en av samordnarna eller den kontaktperson som finns på SLU:s mindre studieorter.

I menyerna nedan kan du läsa mer om de olika typerna av stöd på SLU.

Anteckningsstöd

Om du har svårt att anteckna samtidigt som du lyssnar kan du få hjälp med det.

Att ha anteckningsstöd innebär att en studiekamrat antecknar åt dig under föreläsningar och annan undervisning. Du får sedan anteckningarna mejlade eller kopierade beroende på vad du föredrar.

Du får gärna komma med förslag på vem du önskar ha som anteckningsstöd, men det måste alltid vara avtalat med kontaktpersonen på studieorten. Kontaktpersonen kan också hjälpa till att ordna anteckningsstöd. Den som är anteckningsstöd får betalt av universitetet.

Läs mer om att arbeta som anteckningsstöd.

Anpassad examination

Det finns många varianter av anpassad examination. Det kan till exempel vara att använda dator vid tentamen, få förlängd tid eller sitta i mindre grupp vid skriftliga prov.

Det är alltid examinatorn som avgör vad som är möjligt när det gäller anpassad examination utifrån kursens mål. Du pratar med samordnaren/kontaktpersonen på studieorten om olika anpassningar när du ansöker om stöd. Samordnaren ger sedan rekommendationer om anpassningar.

Läs mer om hur du ska göra för att kunna få anpassad examination.

Extra handledning i samband med självständigt arbete

I samband med självständiga arbeten (kandidatarbete och exjobb) kan du få extra handledning av lärare. Diskutera hur stödet kan läggas upp med din kontaktperson på studieorten.

Mentor

Om du har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan du få en mentor som hjälper dig med struktur och planering av studierna. Det är oftast någon som läser samma program som du men som kommit längre i sina studier. Mentorn fungerar som diskussionspartner och kan hjälpa dig att konkretisera och prioritera dina studieuppgifter.

Du kan få mentorsstöd cirka en timme per vecka. Mentorn får ett timarvode från universitetet som ersättning för sitt arbete.

Läs mer om att arbeta som mentor.

Teckenspråkstolk, skrivtolk och dövblindtolk

Om du har en hörselnedsättning eller är döv kan du få hjälp av skrivtolk, teckenspråkstolk eller dövblindtolk. Ansök om stöd i god tid eftersom det tar tid att ordna.

Stöd som du inte behöver ansöka om

  • På sidan om stöd för alla studenter får du tips på vad du kan göra för att underlätta dina studier.
  • Upplever du svårigheter när du läser eller skriver kan du ha nytta av att lyssna på din kurslitteratur och texter du skriver själv. Här kan du läsa mer om att lyssna på kurslitteratur och texter.

Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Fråga oss om: funktionsnedsättningar som påverkar dig i dina studier och hur du ansöker om särskilt pedagogiskt stöd.

funka@slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se