Ett rikare odlingslandskap

Senast ändrad: 25 september 2018
ingressbild Flofa 2018-300x300.jpg

Vad krävs för att återskapa ett mångformigt jordbrukslandskap med bibehållen biologisk mångfald? Kom på årets Flora- och faunavårdskonferens och delta i diskussionen. Dag två är det workshops om samverkan om infrastrukturens biologiska mångfald samt regionala ansvarsarter.

Vi vet alla att nuvarande åtgärder inte räcker för att nå miljömålet ett rikare odlingslandskap. För att hitta lösningar behövs en helhetssyn över sektorsgränserna och en gemensam plan som tar hänsyn till fler parametrar än de som styrt arbetet fram till nu. Med årets Flora- och faunavårdskonferens vill vi skapa förutsättningar för breda diskussioner som kan stötta den gemensamma planen. 

Konferensen ägde rum i Uppsala, på SLU Campus i Ultuna. 

För att se klipp från konferensen klickar du på rubrikerna.
Konferensen filmades också av UR Samtiden. Deras inspelning sänds i Kunskapskanalen utspridd  den 7 och 8:e juni 2018 med start kl 14. Deras inspelning kan också ses på UR Skola.

25 april

09.00 Välkommen!
Ulf Gärdenfors, tf chef ArtDatabanken SLU

09.20 Situationen för fjärilar och andra insekter i odlingslandskapet
Vad ska vi tro om förluster av biologisk mångfald i jordbrukslandskapet och hur ska vi tolka signaler i Tyskland om minskad biomassa av insekter.
Lars Pettersson, forskare, Biologiska Inst., Lunds universitet och koordinator Svensk Dagfjärilsövervakning

09.35 En liten larmrapport- Om hotade vildbin
Tankar kring svenska pollinatörers status och minskning och hur man kan motverka effekten av naturtypernas förändring.
Niklas Johansson, ArtDatabanken SLU

09.50 Kaffe

10.30 Alpwirtschaft - Levande fäbodkultur i Schweiz
Hur kan staten göra för att säkra hållbarhet och kontinuitet? Så här gör man i Schweiz.
Fabian Mebus, utredare landskapsvård på Riksantikvarieämbetet

10.45 Strategi för ett rikt odlingslandskap
Många av odlingslandskapets arter är numera hotade och har därmed inte gynnsam bevarandestatus. Vi behöver vända de negativa trenderna men hur ska det ske?
Johan Wallander, miljömålssamordnare på Jordbruksverket

11.10 Regeringens satsningar på bl. a. odlingslandskapets biologiska mångfald, våtmarker och gröna infrastruktur
Stefan Berggren, Departementsråd, Naturmiljöenheten, Miljö- och energidepartementet

11.25 Frågestund

11.50 Utdelning av ArtDatabankens naturvårdspris

12.05 Lunch

13.30 Värdetrakter i odlingslandskapet
Hur hanterar vi att natur- och kulturmiljövärdena i odlingslandskapet är ojämnt fördelade i landet?
Claes Svedlindh, avdelningschef, Naturvårdsverket

13.45 Grön infrastruktur - från handlingsplan till handling
Om Örebro läns bästa gräsmarkstrakter och hur vi samordnar arbetet för att bibehålla och stärka värdena.
Helena Rygne och Ida Lilja, Länsstyrelsen i Örebro län

14.00 Kommunpolitiker Gunnar Johansson

14.10 Bonden, arterna och en levande landsbygd
Om samspel, framtid och vad LRF gör för att främja arbetet med biologisk mångfald.
Emilia Astrenius Widerström, djurskötare och ordförande i LRF Ungdomen

14.20 Kaffe

15.00 Odlingslandskapet i skogen
Hur jordbrukets traditionella nyttjande format biologisk mångfald i skog.
Tommy Lennartsson, forskare CBM, naturvårdare Upplandsstiftelsen

15.10 Skogen i odlingslandskapet
Om skogsägarens ansvar för odlingslandskapets arter i skogen
Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen

15.25 Frågestund 

15.35 Landskapsperspektiv för ett hållbart jordbruk
Bevarandet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster – vikten av långsiktighet, landskapsperspektiv och kommunikation.
Emelie Waldén, forskare, Inst. för Naturgeografi, Stockholms universitet

15.50 Moderatorns reflektion

16.00 Make mångfalden great again!
Den gränslösa mångfalden, den begränsade människan och sju sorters blommor borde vara allas rättighet.
Tina-Marie Qwiberg, berättare, filmskapare och jordvän

16.30 Avslutning
Ulf Gärdenfors, tf chef ArtDatabanken SLU

16.40 Slut i Aula. 

Utfrågare och debattledare: Hjalmar Croneborg, egenföretagare, natur- och kulturlandskapsvård

Välkommen på mingel i ArtDatabankens lokaler i Ulls hus!

 

26 april

Dagen efter konferensen blir det som vanligt seminarier och workshops. I år är det samverkan om infrastrukturens biologiska mångfald samt regionala ansvarsarter som är i fokus. 

Workshopen är gratis. Kaffe ingår men inte lunch. 

8.30 – 12.30 Forum för samverkan om infrastrukturens biologiska mångfald 
Var med och diskutera hur vi gemensamt kan stärka den biologiska mångfalden i landskapets nya gräsmarker. Medlemmar ur nätverket ”Samverkansgruppen för biologisk mångfald, gräsmarker och infrastruktur” kommer att presentera sig och sitt arbete med den biologiska mångfalden i infrastrukturens biotoper. Föredrag kommer att hållas av bland annat: Trafikverket, Svenska kraftnät, Ellevio, Svenska golfförbundet, Trafikverkets forskningsprogram om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald och landskapsekologi (Triekol), Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (Sterf), Länsstyrelsen i Jönköping, Täby kommun och ArtDatabanken.
Här hittar du en sammanställning från workshopen.

 

Alternativt praktisk workshop med ArtDatabankens digitala verktyg. Workshopen är i rum Artedi i ArtDatabankens lokaler.

12.30 – 13.30 Lunch i närbelägen restaurang på egen bekostnad.

13.30 – 15.30 Regionala ansvarsarter
Med termen ansvarsart menas vanligen en art som har en betydande del av sin population i en särskild region och att aktiviteter i detta område därmed har stor betydelse för artens framtid. Ansvarsarter kan vara ett bra sätt att lokalt väcka uppmärksamhet och intresse för arter och naturvård. Några länsstyrelser har identifierat regionala ansvarsarter och i denna workshop presenterar Länsstyrelsen i Uppsala, Länsstyrelsen i Skåne och Linköpings kommun sina arbeten. Även ArtDatabanken kommer att prata om ämnet. Därefter diskuterar vi tillsammans för- och nackdelar med konceptet, valet av kriterier, metodik, rumslig skala, erfarenheter av hur ansvarsarter tagits emot i de olika regionerna samt vägen framåt. Workshopen är i sal K i Undervisningshuset.

Alternativt praktisk workshop med ArtDatabankens digitala verktyg.
Workshopen är i rum Artedi i ArtDatabankens lokaler.


Kontaktinformation

Frågor ang anmälan och övriga praktiska frågor, kontakta konferenssekretariatet flofa@slu.se eller ring 018-67 15 33
Har du frågor om programmet, kontakta johan.samuelsson@slu.se

 

Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se