Hur kan situationen för skogen förbättras?

Senast ändrad: 25 april 2017
Jättepraktbagge Chalcophora mariana. Foto: Mikael Svensson

Det bästa sättet att värna gammelskogens arter är utan tvekan att skydda skogar från avverkning och sköta dem med naturvård som främsta mål. Detta kan göras frivilligt eller genom att med lagens hjälp skapa olika typer av skyddade områden.

Den generella hänsynen och skogsbrukets andra naturvårdsinsatser är mycket viktiga eftersom 95% av all produktiv skogsmark brukas. Man bör till exempel lämna död ved och låta utvalda träd stå kvar och åldras. Detta görs numera rutinmässigt på ett engagerat och bra sätt av många skogsbolag och privata skogsägare, vilket minskar de negativa konsekvenserna av modernt skogsbrukande.

Det saknas dock fortfarande en samlad utvärdering av vilken betydelse olika åtgärder har för den biologiska mångfalden i stort. Många naturvårdsforskare menar dock att det behövs ett mer naturvårdsanpassat skogsbruk och betydligt fler och långsiktigt skyddade skogar för att nå miljömålen att bevara den biologiska mångfalden.

Vad gör ArtDatabanken?

Vår uppgift är att vara en kunskapsbank om tillståndet för den svenska skogens arter och naturtyper. Detta gör vi genom att sammanställa, analysera och tillgängligöra data från t.ex. observationer i fält, tillgänglig forskning och erfarenhet. Denna kunskap sprider vi till allmänheten, markägare och beslutsfattare, som alla kan göra något för att vända den negativa trenden.


Kontaktinformation

Håkan Berglund, Naturtypsansvarig skog
ArtDatabanken SLU
hakan.berglund@slu.se018-672237