Hur mår den svenska skogen egentligen?

Senast ändrad: 07 juli 2017
Blivande vitryggsskog. Foto: Mikael Svensson

Många utvärderingar visar att det står illa till för en stor del av den biologiska mångfalden i våra skogar. Det beror främst på att dagens skogar inte är likadana som de varit historiskt. Den stora förändringen har skett efter 1950. Modernt skött skog är likåldrig, mer sluten, har få gamla träd och inte mycket naturligt skapad död ved.

Skogens arter är trängda

Skogens arter påverkas när deras livsmiljöer förändras eller försvinner. I rödlistan utvärderar experter under ledning av ArtDatabanken tillstånd och trender för Sveriges arter. Arter som har populationer som minskar eller är extremt ovanliga blir rödlistade. Ungefär hälften av alla rödlistade arter är på olika sätt knutna till skogen. Omkring 75% av dessa rödlistas på grund av att de har populationer som minskar, 10% på grund av att de är mycket ovanliga och har små populationer, 10% för att de är dåligt kända. Resterande 5% för att de försvunnit från Sverige.

Avverkning viktigt hot

Avverkning av skogar med höga naturvärden är en av de främsta orsakerna till att skogslevande arter blir rödlistade. Dessa skogar är oftast gamla med en lång kontinuitet. De är sällan rena naturskogar utan har som regel brukats extensivt under många sekler. Dagens mer intensivt brukade skogar skapar inte tillräckligt goda förutsättningar för många arter, och dessutom avverkas de på nytt innan arterna hunnit etablera sig. Tillräckligt gamla skogar är numera ovanliga, endast några få procent av den produktiva skogsmarken kan kallas gammal i biologisk mening.

Igenväxning och allt tätare skogar, särskilt med ökad andel gran i södra Sverige, påverkar också en betydande andel arter.

Andra orsaker

Det finns också andra orsaker till att skogens arter är trängda. I södra Sverige har nedfall av kväve och försurande ämnen skadat skogar och därmed många arter. Reglering av flödet i svenska vattendrag har gjort att skogar längs stränder förändrats. Ett problem som tilltar är gödsling i skogen som utarmar artsammansättningen av de för skogen så viktiga mykorrhizasvamparna. Likaså påverkar den ökande användningen av främmande trädslag i skogsbruket förekomsten av arter i skogen.


Kontaktinformation

Håkan Berglund, Naturtypsansvarig skog
ArtDatabanken SLU
hakan.berglund@slu.se018-672237

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@artdatabanken.se