Skyddsvärda träd

Senast ändrad: 25 april 2017
Skyddsvärda träd. Foto: Michael Krikorev

Sverige hyser en förvånansvärt stor andel av Europas jätteträd, framför allt i form av grova ekar. I norra delen av landet kan också flera hundra år gamla tallar hittas. Vi har ett internationellt ansvar att värna och vårda dessa träd, så att de även i framtiden kan utnyttjas av fåglar, svampar, lavar och kommande generationer.

Vad är ett skyddsvärt träd?

Vad som är skyddsvärt avgörs av betraktaren och sammanhanget. Vid större inventeringar över större områden bestäms vilka krav som ska gälla, och dessa kan variera beroende på syftet med inventeringen. Vid mindre undersökningar förekommer andra och sinsemellan olika definitioner på vad som är ett skyddsvärt träd. Enstaka träd kan således vara så speciella att de betraktas som skyddsvärda eller intressanta av den enskilde betraktaren.

Trädportalen samlar uppgifter om skyddsvärda träd

Trädportalen är en oberoende samlingsplats för fynd av biologiskt eller kulturhistoriskt värdefulla träd med syftet att öka kunskapen om dessa träd. I Trädportalen samlas uppgifter om t.ex. trädets lokalisering, storlek och status. Vem som helst kan bidra eller hämta uppgifter och på så sätt kan alla intresserade byta information med varandra på ett enkelt sätt. Tillsammans kan vi hjälpas åt att värna, vårda och uppvisa den natur- och kulturskatt som finns i landets träd.

Särskilt skyddsvärda träd

Det Trädportalen helst vill ha uppgifter om är grova och gamla träd, t.ex. hålträd och hamlade träd, eftersom dessa träd ofta har ett högt naturvärde och utnyttjas av många sällsynta arter. Det finns ett specifikt åtgärdsprogram och en särskild inventeringsmetod för skyddsvärda träd.

Andra viktiga träd

Dessutom finns det träd med en särskild historia eller på annat sätt särpräglade träd, alla kan få plats i Trädportalen. Det kan handla om vårdträd, landmärken eller genetiskt avvikande träd. Sådana träd kan man hitta i alléer, hagar, parker, kyrkogårdar eller ute i skogen.

Hur används uppgifterna?

ArtDatabanken har på uppdrag av Naturvårdsverket utvecklat Trädportalen. Vi samlar in uppgifter från olika aktörer, kvalitetssäkrar informationen och arbetar med att sprida uppgifterna till de som bör känna till de skyddsvärda träden. Det handlar om markägare, skogsbolag, kyrkogårds- och parkförvaltningar, myndigheter med flera.

Du kan bidra

Du är välkommen att ta del av informationen i Trädportalen, och naturligtvis också att bidra med nya uppgifter. Du kan rapportera nya träd, men också berätta om redan registrerade träd i portalen finns kvar, hur de mår, eller vad som händer i dess närhet.


Kontaktinformation

Artur Larsson, organismgruppsansvarig steklar, systemansvarig Artfakta och Trädportalen
ArtDatabanken, SLU
artur.larsson@slu.se, 018-672218

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@artdatabanken.se