Vårt miljöarbete

Senast ändrad: 15 oktober 2018
artdatabanken.se-SPcertifierad-iso-14001-3_liten.jpg

Sedan 2013 är ArtDatabanken miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001 tillsammans med Centrum för biologisk mångfald, Institutionen för växtproduktionsekologi och Institutionen för ekologi vid SLU. Det innebär att vi tillsammans med dessa enheter infört ett gemensamt miljöledningssystem.ArtDatabanken påverkar miljön negativt genom vår dagliga verksamhet t.ex. via resursanvändning och utsläpp men vi påverkar också positivt genom vår forskning, fortlöpande miljöanalys, utbildning, samverkan och kommunikation.

Miljöpolicy

Som grund i vårt miljöarbete ligger SLU:s miljöpolicy

 • SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling
 • Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter
 • SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund

Miljöledningssystemet

Vårt miljöledningssystem följer den reviderade standarden ISO 14001:2015. Syftet med ett miljöledningssystemet är att säkerställa att miljölagstiftning och andra krav med miljökoppling följs och att verksamhetens miljöprestanda ständigt förbättras.

I det systematiska arbetet kartläggs verksamhetens miljöpåverkan och en analys görs för att identifiera vad vi behöver arbeta med. Vi sätter upp mål för verksamheten, formulerar åtgärder som genomförs och sedan utvärderar vi deras effekter. Resultaten av miljöarbetet följs upp årligen vid extern- och internrevision. Då kontrolleras om målen uppnåtts och vad som kan förbättras. De långsiktiga miljömålen utvärderas, om de fortfarande är relevanta och om nya mål ska sättas upp. 

Våra övergripande miljömål

 1. Minska miljöpåverkan från energiförbrukning
 2. Minska koldioxidutsläpp från resor
 3. Minska miljöpåverkan från inköp
 4. Öka kunskapen om hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser hos våra studenter
 5. Med vår huvudverksamhet ska vi förse samhället med kunskap som bidrar till hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser

Miljömål 2018

Exempel på våra detaljerade miljömål för 2018 är:

 • Energiförbrukning ska minska med minst 1 % per m2 jämfört med 2017 års nivå
 • Koldioxidutsläppen från inrikes flygresor skall minska med 7,5 % per helårsanställd jämfört med 2013
 • Användandet av videokonferenser ska öka med 15 % i jämförelse med 2015 års nivå
 • Fortsatt utveckling av metoder för att mäta vår samlade positiva miljöpåverkan inom forskning, FOMA, samverkan och information
 • Öka spridning till samhället av vår kunskap om hållbar utveckling och hållbart utnyttjande av naturresurser genom att uppnå minst 5 miljoner nya observationer av arter som rapporteras in i Artportalen varje år

Rutiner

Miljötänkande ska integreras i all verksamhet. Det uppnås genom att all personal utbildas om miljöarbetet, att rutiner för det dagliga arbetet skapas och att vägar för kommunikation om miljöarbetet etableras. I miljöledningsarbetet har rutiner utarbetats för bl.a. resor, energianvändning, avfallshantering och inköp.

Förbättringar och avvikelser 

En viktig del av det ständiga förbättringsarbetet är att möjligheter till förbättring och avvikelser från systemet rapporteras in och åtgärdas. Därför uppmuntras alla anställda att skicka in förbättringsförslag och avvikelserapporter.