ArtDatabanken

Naturvård i praktiken

Naturvårdens uppgift kan delas i två:

  • att skydda och förvalta värdefulla områden och arter
  • att möta människans behov av att nyttja naturen och allt som naturen ger
Nickpottia Microbryum curvicollum. Illustration: Polyyanna von Knorring

EU-direktiv och nationella miljömål

Medlemsländerna i den Europeiska unionen (EU) är tvingade att införliva en rad olika direktiv i sin egen nationella lagstiftning. I Sverige har det skett genom ändringar i miljöbalken och i förordningarna under denna. Det är också tvingande för länderna att nå miljömålen som direktiven beskriver. Däremot har de enskilda medlemsländerna ofta relativt stora frihetsgrader beträffande vägen till målen. Läs mer om t.ex. vem som gör vad på webbplatsen Sveriges nationella miljömål, eller läs mer om den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål.

Aktuella direktiv

ArtDatabankens arbete med EU:s naturvårdsdirektiv

ArtDatabanken har flera arbetsuppgifter som kopplar till Art- och habitatdirektivet (Artikel 17) och Fågeldirektivet (Artikel 12). På uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten arbetar vi bl.a. med att:

  • utveckla och förvalta system för datainsamling som ligger till grund för övervakning, analys och uppföljning av de arter och naturtyper som omfattas av art- och habitatdirektivet
  • sammanställa förslag till uppföljningsrapport till EU enligt samma direktiv
  • ta fram underlag (uppföljningar, analyser och granskningar) som relaterar till direktiven, t.ex. ta fram förslag på nya Natura 2000-områden eller att fungera som stöd till länsstyrelser i deras arbete med Natura 2000 när det gäller uppföljning

Vi arbetar även med de beröringar som finns mellan de två ovan nämnda direktiven och två andra EU-direktiv:

ArtDatabanken representerar SLU i det konsortium som står bakom European Topic Centre on Biological Diversity (ETC). Vi representerar även Sverige i två arbetsgrupper under EU-kommissionen där våra art- och naturtypsexperter bidrar i den EU-gemensamma diskussionen som syftar till att förbättra och effektivisera genomförandet av direktiven.