ArtDatabanken

Artnamn, termer och begrepp

Det är viktigt att tala samma språk. ArtDatabanken tillhandahåller aktuella namn på arter samt utvecklar och sammanställer definitioner av naturtyper och andra termer och begrepp inom naturvården.

Äggspindel Enoplognatha ovata. Foto: Christopher Reisborg

Viktigt arbete - att namnge och definiera

En av ArtDatabankens huvuduppgifter är att samla in, lagra och förmedla fakta om arter och naturtyper. För att kunna göra det på ett korrekt och organiserat sätt behövs också väldefinierade termer och begrepp.

Ett fundament för ArtDatabankens arbete är Dyntaxa, en taxonomisk databas för namnsättning av svenska organismer. Arbetet är en viktig del av Svenska artprojektet och sker i samverkan med Naturvårdsverket och andra berörda aktörer. Ett antal sakkunniga bidrar med innehåll och kvalitetssäkring.

Svenska namn på djur (utom fåglar) som presenteras i någon av ArtDatabankens publikationer fastställs av Kommittén för svenska djurnamn. När det gäller svenska fågelnamn har Sveriges Ornitologiska Förening huvudansvaret, liksom Svenska Botaniska Föreningen har när det gäller svenska namn på kärlväxter, mossor, alger, lavar och svampar.

För att lättare tillgängliggöra artinformation - t.ex. inom Svenska artprojektet - utvecklar ArtDatabanken också en databas som ska tillhandahålla definitioner av ekologiska och morfologiska termer och begrepp.

På uppdrag av Naturvårdsverket har vi arbetat med att definiera svenska naturtyper.

Rödlistan och dess kategorier är exempel på en terminologi som har förändrat naturvården. Naturvårdsarter är ett annat exempel - en samlingsterm för arter som är intressanta för naturvården, genom att de indikerar att ett område har höga naturvärden eller själva är av särskild betydelse för biologisk mångfald. 

Publicerad: 27 april 2017 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se