ArtDatabanken

Samlad artinformation

Ett viktigt huvuduppdrag för ArtDatabanken är att samla in, lagra och tillgängliggöra data om svensk biologisk mångfald. Det gör vi främst genom Artportalen, Dyntaxa och Artfakta.

Liten blåklocka Campanula rotundifolia. Bild: Christopher Reisborg

Insamla, lagra och förmedla artinformation

I ArtDatabankens uppdrag ingår att sammanställa och tillgängliggöra oerhört stora mängder data om en komplex och dynamisk natur. Vi samlar in och förmedlar faktauppgifter om arter och naturtyper, t.ex. observationsdata, ekologiska fakta och information för artbestämning. Datat används, sorteras och presenteras på flera olika sätt, och lagras i huvudsak i Artfakta, Artportalen och Dyntaxa. 

ArtDatabankens samlade artinformation innehåller följande delar:

  • Utbredningsuppgifter, t.ex. fynddata och kartor, finns i Artfakta, Artportalen samt Analysportalen
  • Ekologiska uppgifter, t.ex. värdväxt, livsmiljö och födoval, finns i Artfakta
  • Kännetecken för artidentifierng, t.ex. bilder och bestämningsnycklar, finns i Artfakta och Artnyckeln men många bilder är också inlagda i Artportalen
  • Namn- och släktskapsuppgifter, finns i Dyntaxa men visas även i Artfakta
  • Hot, status och naturvårdsåtgärder, d.v.s. olika rödlistningsfaktorer, finns i Artfakta
Publicerad: 27 april 2017 -