ArtDatabanken

Rödlistan

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status (utdöenderisk) inom ett lands gränser. Arternas status bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och trender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.

Stäppmossa Pleurochaete squarrosa. Illustration: Pollyanna von Knorring

Vad är rödlistning?

Rödlistning i Sverige följer det system som har utvecklats av den Internationella naturvårdsunionen (IUCN) för att utvärdera och bedöma tillståndet för arter i naturen. Resultatet - rödlistan - är ett hjälpmedel för att göra naturvårdsprioriteringar, men har ingen juridisk status. Den svenska rödlistan tas fram av ArtDatabanken och fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. 

Den senaste rödlistan, som offentliggjordes den 28 april 2015, är den fjärde svenska rödlistan som baseras på IUCN:s kriterier. Rödlista 2015 finns dels som bok, dels i ArtDatabankens webbtjänst Artfakta. Nytt i Rödlista 2015 är att även s.k. småarter (daggkåpor, björnbär, maskrosor och hökfibblor) av kärlväxter har bedömts. Nästa rödlista kommer att publiceras 2020.

Har du frågor om rödlistning kontakta Karin Ahrné eller Ulf Bjelke.

Publicerad: 17 april 2018 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se