ArtDatabanken

Bedömningar och analyser

ArtDatabanken bedömer och analyserar situationen och tillståndet för Sveriges biologiska mångfald.

Vanlig groda Rana temporaria. Bild: Jan-Åke Winqvist

Bedömningar och analyser

Återkommande statusrapporter är en viktig förutsättning för ett framgångsrikt miljömålsarbete. ArtDatabanken tar vart femte år fram en rödlista, som kan ses som en barometer över tillståndet för Sveriges arter. Rödlistan är ett viktigt underlag i det nationella naturvårds- och planeringsarbetet. Nu gällande rödlista fastställdes 2015.

Gentemot EU avrapporterar Sverige med jämna mellanrum tillståndet för arter och naturtyper som ingår i det gemensamma europeiska naturvårdsarbetet. ArtDatabanken tar vart sjätte år fram statusrapporter enligt Artikel 17 (Art- och habitatdirektivet) och Artikel 12 (Fågeldirektivet). Nästa rapporttillfälle är 2019. 

Publicerad: 26 april 2017 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se