Lövsta lantbruksforskning är ISO-certifierat

Senast ändrad: 24 augusti 2018
ISO 9001_14001 Sv_logotype.png

Lövsta lantbruksforsknings kvalitets- och miljöledningssystem är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Forskare som förlägger ett forskningsprojekt till Lövsta måste kunna lita på att projektet kan genomföras på rätt sätt så att säkra och tillförlitliga försöksresultat levereras till forskarna. Detsamma gäller för utbildningen – de utbildningsmoment som genomförs på Lövsta måste hålla en viss nivå så att studenterna lär sig det de ska.

Det är kontentan av den stora nyttan av att Lövsta lantbruksforskning är kvalitets- och miljöcertifierat enligt standarden
ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Lövsta lantbruksforskning - som en del av SLU - följer Miljöpolicy för SLU:

  • SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.
  • Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter.
  • SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund.

Syftet med miljöledningssystemet är att säkerställa att miljölagstiftning och andra krav med koppling till miljön följs och att verksamhetens miljöprestanda ständigt förbättras.

Lövsta lantbruksforskning har fått en mer självständig roll på fakulteten och där av kom behovet av att kvalitetssäkra våra rutiner eftersom vi förutom att vara till för fakultetens och SLU:s forskning även vill att andra organisationer förlägger sina forskningsuppdrag till Lövsta. Lövsta är en av de modernare försöksgårdarna i vår del av världen så vår målgrupp är i högsta grad internationell och då blir ISO-certifieringen en fördel gentemot eventuella konkurrenter.

Syftet med en certifierad anläggning är att Lövsta lantbruksforskning ska leverera både service och försöksdata som är kvalitetssäkrade. Detta är mycket viktigt för den forskning och undervisning som kärnverksamheten bedriver vid Lövsta.

Lövsta har uppsatta mål och nedskrivna rutiner för i stort sett allt. Det är främst en trovärdighetsfråga. När avtal ingås med forskare måste Lövsta kunna tydliggöra vad som kan erbjudas. Alla uppdrag ska genomföras på ett professionellt sätt.

Det övergripande målet är att 80 procent av forskare och studenter ska vara nöjda. Nöjdhetsgraden ska undersökas med enkäter efter avslutad forskning eller utbildningsmoment. Alla fel och avvikelser förs upp på en lista för att åtgärdas.


Kontaktinformation

Mats Pehrsson, Driftchef
Lövsta lantbruksforskning, SLU
mats.pehrsson@slu.se, 018-671905   

Lotta Jönsson, Forsknings- och utbildningssamordnare
Lövsta lantbruksforskning, SLU
lotta.jonsson@slu.se, 018-673217  

Julia Österberg, Forsknings- och utbildningssamordnare
Lövsta lantbruksforskning, SLU
julia.osterberg@slu.se, 018-671457   

Sidansvarig: yvonne.hallen@slu.se