SLU-nyhet

Ny undersökning av bekämpningsmedel som regelbundet överskrider riktvärden

Publicerad: 10 oktober 2017
CKB-rapport_2017_2.png

I en ny rapport från Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) undersöks varför vissa godkända bekämpningsmedel återkommande överskrider sina riktvärden eller uppmäts i förhöjda halter i ytvatten.

Riktvärden för bekämpningsmedel i ytvatten används för utvärdering av miljöövervakningsdata och är satta för att kunna bedöma vid vilken koncentration en specifik substans riskerar att orsaka negativa effekter på vattenlevande organismer. I den nya rapporten från CKB jämförs de riktvärden som används inom den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel med motsvarande värden som använts av Kemikalieinspektionen vid miljöriskbedömningar i samband med att växtskyddsprodukter godkänns för användning i Sverige. Jämförelsen görs för 12 bekämpningsmedel som regelbundet förekommer i förhöjda halter i ytvatten. Denna jämförelse visade att de värden som använts vid Kemikalieinspektionens miljöriskbedömning genomgående är högre än de riktvärden som används inom miljöövervakningen. Samma substans har alltså bedömts som mindre toxisk vid Kemikalieinspektionens miljöriskbedömning än när motsvarande riktvärde används för att utvärdera miljöövervakningsdata.

I rapporten jämförs också uppmätta halter i miljön med de förväntade halterna i miljön som simulerats fram och använts vid Kemikalieinspektionens miljöriskbedömningar, för de utpekade 12 substanserna. Jämförelsen visade att en mycket liten andel av uppmätta halter i miljön är högre än de förväntade halterna som använts av Kemikalieinspektionen.

En undersökning av eventuella samband mellan olika substansers fysikaliska/kemiska egenskaper och halterna i miljön har också genomförts, för ett större urval substanser som analyseras inom den nationella miljöövervakningen. Samband sågs mellan halterna i miljön och den använda mängden av de olika substanserna samt till deras halveringstid och bindning till jordpartiklar. 

Utifrån de undersökta faktorerna kan ingen tydlig förklaring ges till varför de 12 utvalda substanserna verkar utgöra en större risk för miljön än övriga växtskyddsmedel. Troligen beror detta på ett samspel mellan olika faktorer, och olika förklaringar kan vara aktuella för de olika substanserna. Projektet har dock visat på vikten av att en översyn av officiella riktvärden för växtskyddsmedel genomförs så att miljöövervakningsresultat för alla substanser kan utvärderas utifrån tillförlitliga bedömningsgrunder.

Rapporten finns att ladda ner från CKB:s rapportlista.


Kontaktinformation

Gustaf Boström, forskningsingenjör
Institutionen för Vatten och miljö, SLU
gustaf.bostrom@slu.se, 018-67 30 53

Sidansvarig: gustaf.bostrom@slu.se