Skogsdata

Senast ändrad: 23 maj 2018
skogsdata2018_framsidan_300.png

Den årligen utgivna publikationen Skogsdata presenterar aktuella uppgifter om de svenska skogarna. Dessutom behandlas ett aktuellt tema i varje utgåva. Skogsdata ingår i Sveriges officiella statistik.

Ladda ner Skogsdata

Alla Skogsdata tillgängligt för nedladdning finns som pdf filer

  År    Tema 
  2018  

Riksskogstaxeringens kvalitetssäkringsarbete

  2017  

Skogsmarkens kolförråd (Errata 2017-06-22)

  2016
 

Skogen då, nu och i framtiden

  2015  

Riksskogstaxeringens permanenta provytor

  2014   Biologisk mångfald (Errata 2015-06-26)
  2013  

Olika mått på skogens ålder och trädslagssammansättning

  2012   Skogsodling, skogsvård och avverkning
  2011   Fält- och bottenskiktsvegetation i Sveriges skogar
  2010   Contortatall i Sverige
  2009   Tätortsnära skog
  2008   Skogens roll för klimatet
  2007   Skador på skog
  2006   Skyddade skogar i Sverige
  2005   Skogstillståndet ur ett produktionsperspektiv
  2004   Föryngringar
  2003   Skogens struktur
  2002   Ungskogar
  2001   Skogens ålder
  2000   Tillväxt och avgång

Beställ den tryckta publikationen Skogsdata

Tryckta versioner av Skogsdata kan beställas via beställningsformulär nedan. Priset är f.n. 250kr inklusive porto per kopia. 

Beställ den tryckta publikationen Skogsdata


Kontaktinformation

Per Nilsson, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
per.nilsson@slu.se
090-786 8472

Sidansvarig: RIKSSKOGSTAXERINGEN@SLU.SE