Hållbara livsmedelssystem

Publicerad: 09 november 2018
agronom_livsmedel1.png

Hållbara livsmedelssystem är ett multi-disciplinärt, internationellt masterprogram. Det fokuserar på hållbar utveckling i hela livscykeln för livsmedel, från primärproduktion, förädling, distribution och konsumtion.

Är du intresserad av hållbar utveckling? Det här programmet ger dig möjligheter att lära, öva färdigheter som handlar om att leda arbete samt hantera utmaningar och möjligheter inom livsmedelssystemet för en hållbar utveckling.

I dina studier får du kunskap och kompetens att identifiera, utveckla, samt utvärdera innovativa produkter, processer och system. Arbetet baseras på fallstudier i samarbete med företag och organisationer inom livsmedelssektorn. En multi-disciplinär bakgrund bland såväl studenter som lärare borgar för en kreativ dialog. Här behövs individer med både samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga bakgrunder för att utveckla hållbara livsmedelssystem.

Observera att hela utbildningen ges på engelska.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Innehåll

Under första året erbjuds tre programgemensamma kurser som ger en överblick över hållbar utveckling i livsmedelssystem, kunskap om förutsättningar för pågående och framtida förändringsarbete och färdigheter att hantera utmaningar kopplade till dessa. Innehåller i de programgemensamma kurserna under det första året fokuserar på;

  • systemförståelse av det komplexa sambandet mellan primärproduktion, förädling och konsumtion
  • identifiering av möjligheter och hinder för utveckling av hållbara och innovativa livsmedelsprodukter, -processer och -system och
  • utvärdering av nuvarande och framtida livsmedelsprodukter och livsmedelssystem ur ett hållbarhetsperspektiv.

Förutom de programgemensamma kurserna erbjuds valbara kurser inom programmet, vilket ger möjligheter till specialisering inom egenvalt ämnesområde. Valbara kurser kan läsas vid SLU, på Uppsala universitet eller vid annat universitet (höstterminen år 2 lämpar sig även bra för att studera utomlands). Programmet avslutas med ett självständigt arbete på 30 hp för att förbereda för fortsatta akademiska studier eller arbete i livsmedelsföretag, organisationer eller myndigheter.

Programkurser

Programkopplade kurser år 1

Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem (LV0103) 15 HP, höstterminen 2018

Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem är en kurs som omfattar aspekter från hela livsmedelskedjan, inklusive primärproduktion, förädling, distribution, konsumtion och avfallshantering. Fokus ligger på effektiv användning av resurser genom hela kedjan. I kursen får studenterna fördjupa sig i dagens livsmedelssystem och deras utmaningar, analysera produktionskedjor utifrån ett livscykelperspektiv och ta fram förbättringsförslag som leder till ökad hållbarhet. Vi kommer även att identifiera och bedöma potentialen hos underutnyttjade och nya livsmedel och råvaror.

Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och eget arbete utifrån fallstudier och bygger i hög grad på studentcentrerad undervisning, samt kontakter med olika aktörer inom livsmedelskedjan.

Marknadsföringsperspektiv för hållbara livsmedelssystem (FÖ0440), 15 HP, höstterminen 2018

Kursen bygger på hållbar företagsutveckling inom biobaserad industri, speciellt livsmedelsindustri. Den är baserad på en förståelse av värdeproduktion som bygger på ekonomiska, miljömässiga och sociala värdedimensioner.

I kursen ges en introduktion till viktiga marknadsföringskoncept, modeller och teorier: värdedefinitioner med avseende på hållbar utveckling, innovation management, intressentteori, "social practice theory", relations-marknadsföring, nätverk och "Corporate Social Responsibility" (CSR), samt systemrelaterade begreppet, "creating shared value" (CSV).

Kursen innehåller föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och övningar samt projektarbete i vilka en fördjupad vokabulär utvecklas. Analytisk och värderande kompetens tränas också i fallfördjupningar och projekt.

Projektledning för innovation i hållbara livsmedelssystem (LV0102) 15 ECTS, spring term 2019

I kursen Projektledning för innovation i hållbara livsmedelssystem får vi en förståelse för hur innovationssystem ser ut och fungerar, och hur processer för innovation och produktutveckling inom livsmedelsområdet kan se ut och ledas. Projektledning och facilitering av innovationsprojekt utgör en betydande del av kursen. Kursen baseras på fallstudier där du arbetar med innovationsprojekt med koppling till hållbara livsmedelsystem i grupp. Projektet görs i samverkan med t ex livsmedelsindustrin, rådgivningsorganisationer, lantbrukare eller andra organisationer inom livsmedelssektorn. Efter kursen har du fått praktiska erfarenheter och strategisk kompetens för att utvärdera utvecklingsvägar utifrån långsiktiga hållbarhetsvisioner.

Exempel på valfri kurser

Notera att behörighet till programmet inte ger behörighet till alla kurser i studieplanen. Vissa kurser ställer krav på att studenterna har ett minst antal poäng på grundnivå i ett naturvetenskapligt ämne, såsom biologi eller livsmedelsvetenskap. I studieplanen i utbildningsplanen markeras vilka kurser som kräver tidigare studier i naturvetenskapliga ämnen.

Globala försörjningssystem och matsäkerhet (LU0092), 15 ECTS, spring term 2019

Framtid

Hjärtat i programmet ligger i utveckling av cirkulära hållbara livsmedelssystem. I dessa system ingår många aktörer som har viktiga roller i utveckling av nya innovativa lösningar. En student som har gått programmet kan arbeta inom en rad olika områden, till exempel, primärproduktion, livsmedelsindustri, dagligvaruhandel, service-organisationer, statliga myndigheter, doktorandstudier eller med policyfrågor i nationella eller internationella miljöer.

Studentliv

Välkommen in till #studysustainably där du får glimtar ur masterstudentens vardag vid SLU i Uppsala!

Examen

Masterexamen i huvudområdet livsmedelsvetenskap

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15