Om Tilda

Senast ändrad: 16 januari 2019

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har som statlig myndighet och universitet ansvar för att enligt lag arkivera sina forskningsdata, likaså finns behov och krav på att tillgängliggöra forskningsdata som öppna data. För att SLU:s anställda ska kunna arkivera och publicera data utvecklar SLU, "Tilda", ett systemstöd som ska bistå i att etablera rutiner både för elektronisk arkivering och publicering av forsknings- och miljöanalysdata.

Projektstatus

Tilda är under pågående utveckling och ännu inte produktionssatt. Läs mer om Tilda-projektets status.

Vad kommer att ingå i Tilda?

 • En SLU-gemensamt systemstöd för elektronisk arkivering och publicering av data från forskning och fortlöpande miljöanalys
 • Enhetliga och tydliga processer för datakurering/datahantering
 • Manuell metadataregistrering i ett webbgränssnitt
 • Koppling mellan metadata, publikationer och dataset
 • Webbgränssnitt för utsökning och nedladdning av data
 • Gränssnitt för kommunikation mellan externa system och Tilda

I TILDA ska det finnas möjlighet till manuell, och på sikt automatisk, metadatainmatning, samt möjlighet att koppla ihop metadata (data om data), det elektroniska arkivets publicerade datamängder och vetenskapliga publikationer från SLU:s publikationsdatabas SLUpub.

Varför satsar SLU på detta?

För att:

 • uppfylla vårt myndighetsansvar gällande bevarande av allmänna handlingar
 • uppfylla finansiärers krav på publicering av data som genereras i forskningsprojekt
 • möjliggöra återanvändning av offentligt finansierade data
 • synliggöra både SLU:s forskning och miljöanalysverkssamhet
 • skapa nytta för forskaren/dataproducenten genom att bistå med:
  • färdig infrastruktur att hänvisa till i ansökningar
  • möjlighet att registrera metadata och data från forskning och miljöanalys på ett och samma ställe
  • stöd i datahanteringen redan i början av ett projekt och utifrån arkiv- och publiceringskrav
  • citerbara dataset som blir meriterande för dataproducenten
  • spridning och exponering av SLU:s forskningsresultat
  • möjliggöra och underlätta återanvändning av data

Datahanteringsplaner och DOI

När finansiärer ställer krav på att data som genereras i projektet ska publiceras, exv genom en s.k. datahanteringsplan som kan ingå i en forskningsansökan, kommer forskaren kunna hänvisa till att projektgenererade data och metadata ska publiceras i Tilda.

Data i Tilda blir direkt citerbara i.o.m. att alla publicerade dataset tilldelas en DOI (Digital Object Identifier). Detta innebär att forskare kan använda Tilda för att publicera underliggande data till artiklar när det krävs av tidskriften (exempelvis PLoSONE).


Kontaktinformation

Data Curation Unit (DCU)
Sekretariatet för arkivering och publicering av forskningsdata
e-post: dcu@slu.se

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se