Siffror och fakta om SLU

Senast ändrad: 21 november 2018

Här hittar du siffror och fakta om SLU baserat på den senaste årsredovisningen. Här hittar du också informationsmaterial som presenterar SLU.

 Här följer några siffror hämtade från årsredovisningen 2017. Klicka för att komma till önskad rubrik på sidan:

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Tabell. Helårsstudenter 2013-2017.

Helårsstudenter 2013 2014 2015 2016 2017
Grundnivå 2 639 2 601 2 542 2494 2 492
Avancerad nivå 1 198 1 204 1 217 1 202 1 205
Ej nivåklassade kurser* 43 33 52 50 40
Totalt 3 879 3 838 3 812 3 745 3 737

 *Avser nästan enbart utbytesprogram.

Sidans topp

Utbildning på forskarnivå

Tabell. Utbildning på forskarnivå 2013-2017.

Forskarstuderande 2013  2014 2015 2016 2017
Nyantagna 92 102 73 95 116
Aktiva 721 710 638 604 563

Sidans topp

Forskning

Diagram. Antal artiklar med minst en SLU-adress 2008-2017.*

          

*2017 års värde är en uppskattning baserad på uttag i Web of Science i januari 2018, uppräknat med 7 procent.

En analys av 2017 års publicering visar att flest artiklar har publicerats inom områdena ekologi och miljövetenskap följt av växtvetenskap, skogs- vetenskap och veterinärmedicin. SLU:s största område sett till antal publicerade artiklar är ekologi. Drygt 18 procent av alla artiklar som publiceras vid SLU görs inom det området.

Extern finansiering

Den senaste femårsperioden har inbetalningar av externa bidrag och uppdrag ökat med 5 procent. Det är framför allt bidrag från vetenskapliga råd och stiftelser som har ökat. Även internationella bidrag har ökat.

Sidans topp

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.

Närheten till forskning och den växelverkan det innebär är ett självklart motiv till att fortlöpande miljöanalys ska bedrivas vid SLU. Andelen personer inom fortlöpande miljöanalys som även är verksamma inom utbildning och/eller forskning har ökat något, från 28 procent 2016 till 29 procent 2017. Andelen är tydligt mindre bland kvinnor än bland män.

Sidans topp

Personal

Tabell. Årsarbetare 2013–2017.

Anställningskategori 2013 2014 2015 2016 2017 Förändring
2012-2016
Professor 240 237 232 214 204 -5 %
Universitetslektor 122 123 116 118 124 5 %
Meriteringsanställning 174 141 125 112 180 62 %
Adjunkt 78 74 82 78 77 -1 %
Annan forskande och
undervisande personal
605 631 634 639 633 -1 %
Doktorand 371 347 313 277 264 -5 %
Administrativ personal* 523 523 524 532 578 9 %
Bibliotekspersonal 41 37 39 41 37 -10 %
Teknisk personal* 753 739 726 718 707 -2 %
Arvodist 45 52 49 44 42 -7 %
TOTALT 2 952 2 904 2 841 2 774 2 847 3 %

*Administrativ och teknisk personal innefattar även verksamma inom utbildning, forskning och miljöanalys. Av totalt 1 285 årsarbetare i dessa kategorier 2017 var 413 årsarbetare verksamma inom utbildning, forskning och miljöanalys. (Källa: Lins/Primula)

Sidans topp

Finansiering

Tabell. Resultaträkning för SLU 2017.

  Mnkr
Verksamhetens intäkter  
Anslag 1 752
Avgifter och ersättningar 685
Bidrag 895
Finansiella intäkter 7
Summa 3 338
Verksamhetens kostnader  
Personal -2 082
Lokaler -411
Drift -753
Finansiella kostnader -7
Avskrivningar och nedskrivningar -156
Summa -3 409
Verksamhetsutfall -71
Resultat från andelar i helägda företag -0,4
Uppbördsverksamhet 0
Transfereringar 0
Årets kapitalförändring (årets resultat) 103

Sidans topp

Presentationsmaterial om SLU

Tryckta exemplar av Om SLU- broschyr och årsredovisningar kan beställas från SLU:s servicecenter.

Sidans topp

Sidansvarig: ew-red@slu.se