Försöksdjur och djurförsök vid SLU

Senast ändrad: 08 november 2018
SLU_090115_0019_jgz.jpg

Vilka regler finns för djurförsök i Sverige? Alla som utför djurförsök måste ha tillstånd till detta från Jordbruksverket (SJV). Lokalerna där djuren hålls måste vara godkända för ändamålet av SJV och det ska finnas en ansvarig föreståndare och en rådgivande veterinär knutna till verksamheten.

Varje försök måste vara godkänt av en djurförsöksetisk nämnd och alla som arbetar med försöksdjuren måste ha utbildning i försöksdjurskunskap. Statistik över använda försöksdjur måste föras. Det finns även detaljerade föreskrifter kring inhysning och metodik, som går att hitta på jordbruksverkets hemsida.

Samordnare vid SLU

På SLU finns en samordnare för försöksdjursfrågor som ansvarar för kontroll av tillstånd, samordning av tillsyn, utbildning av personal och studenter, samordning av statistikföring, representation i djurförsöksetiska nämnden, rådgivning m.m.

Försöksdjursrådet är SLU:s djurskyddsorgan

Alla som använder försöksdjur måste inrätta ett djurskyddsorgan. Vid SLU kallas djurskyddorganet Försöksdjursrådet och rådet har till uppgift att övervaka verksamheten från djurskyddssynpunkt, och aktivt verka för att god djuromsorg prioriteras inom verksamheten.

Vad är ett djurförsök/försöksdjur?

I Sverige har vi en definition av försöksdjur som skiljer sig från den europeiska definitionen.

I Sverige är ett försöksdjur ett djur som används till vetenskaplig forskning, undervisning, sjukdomsdiagnos, framställning av läkemedel eller kemiska produkter eller andra jämförbara ändamål. Det är syftet som avgör om det är ett djurförsök, även om djuret inte utsätts för någonting smärtsamt.

Inom EU och Europarådet krävs det att djuret ska vara utsatt för någon form av lidande för att det ska klassas som djurförsök. Detta innebär att siffrorna som visar statistiken för använda försöksdjur i Sverige varierar, beroende på vilken definition som används.

Till vad används försöksdjuren på SLU?

De flesta försöksdjur på andra universitet och högskolor är modelldjur för människan och människans sjukdomar. SLU däremot är unikt vad gäller djurförsöken då forskningen inriktar sig på att få fram resultat som ska komma djuren själva till nytta. Det är djurens välfärd som står i gemensamt fokus för SLU:s forskning om smittskydd, hälsa, beteende, avel, utfodring och inhysning.

Här kan du läsa mer om laboratoriedjuravdelningen på VHC i Ultuna.

Policy för användning av djur inom forskning och utbildning

Alla som deltar i forskning och undervisning som omfattar djur vid SLU måste läsa och följa denna policy. 

Djuranvändning i undervisningen

På SLU utbildas till exempel veterinärer, husdjursagronomer och hippologer, människor som i sin profession kommer att arbeta med djur. Det är därför nödvändigt att de får träna de nödvändiga momenten med levande djur under sin utbildning.

Studenterna ska ges möjlighet att ta del av policyn för användning av djur inom forskning och utbildning om de planerar att följa ett utbildningsprogram där hantering av djur och material från djur ingår. Det ska finnas en sammanställning av moment där levande djur, djurkroppar eller vävnad från djur ingår, som blivande studenter kan ta del av innan de söker en utbildningsplats inom programmet/kursen.

Har du frågor om djurförsök vid SLU?

Skriv gärna till djurforsok@slu.se om du har frågor och funderingar kring djurförsök!

Mer info om djurförsök i Sverige

En gemensam webbplats om djurförsök i forskningen har bildats av universiteten i Lund, Göteborg, Linköping, Uppsala och Umeå, Karolinska Insitutet, SLU och Vetenskapsrådet.

www.djurforsok.info

Sidansvarig: Lotta.Jaderlund@slu.se