Regleringsbrev

Senast ändrad: 31 oktober 2018

Regleringsbrevet är regeringens viktigaste instrument för att styra myndigheternas verksamhet.

Alla regleringsbrev finns på Ekonomistyrningsverkets hemsida (www.esv.se).

Regleringsbrev för SLU

Fakta:

Regeringen beslutar om regleringsbrevet under senare hälften av december för efterföljande budgetår.

I verksamhetsdelen anges mål, återrapporteringskrav, uppdrag samt kompletterande organisationsstyrning. Målen ska avse sådant som myndigheten bör uppnå under året. Återrapporteringskraven avser sådan information som myndigheten ska rapportera till regeringen, främst i årsredovisningen.

I finansieringsdelen redovisas bl.a. vilka och hur stora anslag myndigheten disponerar, vilka villkor som gäller för anslagen avseende t.ex. anslagskredit, räntekontokredit och låneram samt villkor för myndighetens avgiftsbelagda verksamhet.

Sidansvarig: plan-webb@slu.se