Riktlinjer för examensarbeten (självständiga arbeten)

Senast ändrad: 30 januari 2018

Självständiga arbeten (examensarbeten) ska hanteras enligt samma rutiner och ansvarsförhållanden som övrig högskoleutbildning vid SLU. På vissa sätt skiljer sig dock självständiga arbeten (examensarbeten) från andra kurser.

Självständigt arbete kan du skriva på svenska eller engelska, vilket ska framgå av kursplanen. Vanligtvis ska du redovisa arbetet både skriftligt och muntligt.

Du är huvudansvarig för att det självständiga arbetet genomförs och SLU ska underlätta genomförandet genom att skapa goda förutsättningar. Varje student ska ha en handledare för detta arbete. Handledare och examinator ska inte vara samma person.

Företrädesvis på grundnivå kan det självständiga arbetet genomföras som arbete i mindre grupper (max 3 studenter), men arbetsinsatsen ska redovisas och bedömas individuellt.

Alla självständiga arbeten ska plagiatgranskas (i Urkund) innan de godkänns och därefter publiceras i SLU:s elektroniska arkiv för studentarbeten.

Nivå, fördjupning och förkunskapskrav

Ett självständigt arbete kan bara tillhöra ett huvudområde, dubbelklassning är aldrig möjlig. De vanligaste typerna av självständiga arbeten (examensarbeten) och deras generella förkunskapskrav anges i tabellen.

Nivå, fördjupning och omfattning

Vanliga benämningar (tidigare benämningar), möjliga examina

Generella förkunskapskrav

Grundnivå, G2E, 15 hp

 

Kandidatarbete (grundnivå C)

Möjliggör kandidatexamen.

120 hp totalt varav 60 hp med fördjupning inom huvud­området. Minst en kurs med samma fördjup­ningsnivå som det självständiga arbetet ska genom­föras senast i samband med det självständiga arbetet. Språkkrav ingår i grundläggande behörighet.

Avancerad nivå, A1E, 15 hp

 

Magisterarbete (avancerad D)

Möjliggör magisterexamen.

180 hp totalt varav 90 hp med fördjupning inom något rele­vant huvudområde inklusive godkänt självständigt arbete på grundnivå. Minst en kurs med samma fördjupningsnivå som det självständiga arbetet ska genomföras senast i samband med det självständiga arbetet. Språkkrav tillkommer.

Avancerad nivå, A1E, 30 hp

Examensarbete för långa yrkes­program (avancerad D), master’s thesis.

Samma som ovan (A1E, 15 hp).

Avancerad nivå, A2E, 30 hp

Masterarbete, examensarbete för långa yrkesprogram (avancerad E), master’s thesis.

Möjliggör masterexamen.

30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet samt godkänt självständigt arbete på grundnivå. Språkkrav tillkommer.

 

Examenskrav

Nivå, fördjupning och omfattning på det självständiga arbetet avgör vilken examen (en eller flera) som du kan få när du är färdig. Yrkesexamina har krav på ett eller två självständiga arbeten med visst huvudområde och/eller viss inriktning som anges i utbildningsplanen för respektive program.

Sidansvarig: Johan.Toren@slu.se